ดาวน์โหลด คู่มือการดำเนินการคัดเลือกฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลด คู่มือการดำเนินการคัดเลือกฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด คู่มือการดำเนินการคัดเลือกฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2565

คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๑๔๐๐๘/ว ๒๗๓๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้แจ้งกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายละเอียดการดำเนินการคัดเลือกให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทราบและดำเนินการ นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำคู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินการคัดเลือกให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ ของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน https://personnel.obec.go.th หรือตาม QR CODE ด้านล่าง

ดาวน์โหลด คู่มือการดำเนินการคัดเลือกฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลด คู่มือการดำเนินการ คัดเลือกฯ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลด คู่มือการดำเนินการคัดเลือกฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2565 3

ดาวน์โหลดไฟล์

>>> แจ้ง ศธจ. ดาวน์โหลดคู่มือคัดเลือกฯ

>>> คู่มือคัดเลือกฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่