ดาวน์โหลด คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567
ดาวน์โหลด คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567

สพฐ. ได้ออกแนวทางการจัดตั้ง งบประมาณ ปี 2567 แบบ ขอ จัดตั้ง งบประมาณ 2567 และ คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567 เพื่อเป็นแนวทางในการ จัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567 จาก สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแนวทางในการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ เพื่อการสร้างหรือซ่อมแซมปรับปรุง อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง การตั้ง งบประมาณ หมวด ครุภัณฑ์ งบ ลงทุน 2567 โดยจะออกคู่มือมาทุกปีงบประมาณ ดังนี้

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกระบวนงานที่เน้น เกณฑ์ มาตรฐาน ขั้นตอนการดำเนินงาน และรายละเอียดประกอบ เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความขาดแคลนจำเป็น ในระดับพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม คาดหวังว่า คู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งและการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานในสังกัดต่อไป

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567

แนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กระจายอำนาจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่ครุภัณฑ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ คุ้มคำในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ตอบสนองการปฏิรูปการเรียนรู้และนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีนโยบายการพัฒนโรงเรียนในท้องถิ่นให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ รวมถึงให้ความสำคัญกับโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) และโรงเรียนที่สามารถดำรงตนอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ งบลงทุนรายการค่ครุภัณฑ์ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ซึ่งกำหนดผลผลิตให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด กเว้น โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (เนื่องจากได้มีการเสนอขอตั้งงบประมาณป็นโครงการเฉพาะรองรับไว้แล้ว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นี้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีนโยบายมุ่งเน้นสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนคุณภาพ จำนวน 349 โรงเรียน (ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อโรงเรียนคุณภาพ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04008.1/3192 ลงวันที่26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565) ที่ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 เพื่อให้โครงการโรงเรียนคุณภาพในระยะที่ 1 บรรลุตามป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ สำหรับโรงเรียนคุณภาพอื่นๆ ที่ไม่ปรากฎรายชื่อในประกาศดังกล่าว ให้เป็นดุลยพินิจการพิจารณาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการจัดตั้งงบประมาณให้กับโรงเรียนที่มีความขาดแคลนจำเป็น โดยใช้กรอบงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการจัดสรรในการขอจัดตั้งงบประมาณครั้งนี้ แบ่งการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 การขอจัดตั้งงบประมาณสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ส่วนที่ 2 การขอจัดตั้งงบประมาณสำหรับโรงเรียน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 กลุ่มโรงเรียนทั่วไป
กลุ่มที่ 2 กลุ่มโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
กลุ่มที่ 3 กลุ่มโรงเรียนคุณภาพ ประกอบด้วย โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาจำนวน 183 โรงเรียน โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา จำนวน 77 โรงเรียน และโรงเรียนที่สามารถดำรงตนอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) จำนวน 89 โรงเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น 349 โรงเรียน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อโรงเรียนคุณภาพ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04008.1/ว192 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (รายละเอียดตามภาคผนวก หน้า 200)

หมายเหตุ สำหรับโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ)ตามโครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดสถานศึกษาที่ตั้งในลักษณะพิเศษ(พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกา:) ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 1,441 โรงเรียน ให้จัดตั้งงบประมาณตามกลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 1 รายละเอียดตามประกาศรายชื่อโรงเรียนแต่ละกลุ่มตามภาคผนวก หน้า 200 – 201โดยมีกรอบวงเงินในการขอจัดตั้งงบประมาณและแนวทางในการขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุนรายการค่าครุภัณฑ์ ในแต่ละส่วนและกลุ่มโรงเรียน ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดไฟล์

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ-ปี-2567-งบลงทุนDownload

ดาวน์โหลดเอกสารข้างล่าง

1.-บัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การขอจัดตั้ง-น.16-23Download

2.-แบบฟอร์มคำขอจัดตั้ง-ค่าครุภัณฑ์-2567Download

3.-ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน-สิ่งก่อสร้าง-ปี-2567-น.74-98Download

4.-ตารางแบบสิ่งก่อสร้างและเงื่อนไข-ปี-2567-น.99-101Download

5.-แบบฟอร์มคำขอตั้ง-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-น.105-120Download

6.-แบบขอค่าขนส่งวัสดุ-น.121-122Download

7.-ตัวอย่าง-รายละเอียดการซ่อมแซมอาคารทั่วไป-น.123-125Download

7.1-ตัวอย่าง-รายการซ่อมแซมอาคารทั่วไป-น.126-134Download

7.2-ตัวอย่าง-ประมาณราคาซ่อมแซมทั่วไป-น.135-139Download

8.-แบบยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย-น.140-141Download

9.-ตารางการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวม-น.161-172

ขอบคุณที่มา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่