กิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต
กิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต

ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สนับสนุนโดย สสส.

คู่มือ การจัดกิจกรรมลกเสือ เสริมสร้างทักษะชีวิต ชุดนี้  จัดทำขึ้นสำหรับผู้กกับลูกเสือใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ  โดยบูรณาการกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตเข้ากับวิธีการลูกเสือ ที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตนี้ เป็นการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการด้านต่างๆ ของลูกเสือแต่ละประเภท เพื่อให้ลูกเสือได้ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อสร้างองค์ความรู้และสรูปความคิดรวบยอด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกเสือได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้ในชีวิตจริง ครูอาชีพดอทคอมได้รวบรวมคู่มือ การจัดกิจกรรม ลูกเสือเสริมสร้าง ทักษะชีวิต รวมทั้งหมด 5 เล่มให้ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือแต่ละระดับชั้นได้ศึกษาและวางแผนการจัดกิจกรรม

ประเภทลูกเสือสำรอง

คู่มือการจัดกิจกรรม ลูกเสือเสริมสร้าง ทักษะชีวิต ประเภทลูกเสือสำรอง : หลักสูตรเตรียมลูกเสืออสำรอง และดาวดวงที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สนับสนุนโดย สสส.
ดาวน์โหลด

ประเภทลูกเสือสามัญ

คู่มือการจัดกิจกรรม ลูกเสือเสริมสร้าง ทักษะชีวิต : หลักสูตรลูกเสือตรี ประถมศึกษาปีที่ 4

ดาวน์โหลด

ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

คู่มือการจัดกิจกรรม ลูกเสือเสริมสร้าง ทักษะชีวิต ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ : เครื่องหมายลูกเสือขั้นพิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 2

ดาวน์โหลด

ประเภทลูกเสือวิสามัญ 1

คู่มือการจัดกิจกรรม ลูกเสือเสริมสร้าง ทักษะชีวิต ประเภทลูกเสือวิสามัญ : ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1

ดาวน์โหลด

ประเภทลูกเสือวิสามัญ 2

คู่มือการจัดกิจกรรม ลูกเสือเสริมสร้าง ทักษะชีวิต ประเภทลูกเสือวิสามัญ : ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2-3

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ขอบคุณเว็บไซต์ : สสส.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่