หน้าแรก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ช่วงชั้น (ระดับปฐมวัย -ม.ปลาย)

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ช่วงชั้น (ระดับปฐมวัย -ม.ปลาย)

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ช่วงชั้น (ระดับปฐมวัย -ม.ปลาย)

1841
0
ดาวน์โหลด คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ช่วงชั้น (ระดับปฐมวัย -ม.ปลาย)
ดาวน์โหลด คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ช่วงชั้น (ระดับปฐมวัย -ม.ปลาย)

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ช่วงชั้น (ระดับปฐมวัย -ม.ปลาย)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้ สิทธิมนุษยชนศึกษา สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณครูสามารถดาวน์โหลดไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้

ด้วย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา สําหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย และคู่มือการจัดการเรียนรู้ สิทธิมนุษยชนศึกษา ขั้นพื้นฐาน) คําสั่งสํานัก นายกรัฐมนตรี ที่ ๖๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

เพื่อให้การดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านการ ส่งเสริมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในสถานศึกษาในจังหวัดนําร่อง จํานวน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ ๑.จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ๒.จังหวัดอ่างทอง ต.จังหวัดเชียงใหม่ ๔.จังหวัดพะเยา ๕.จังหวัดสุโขทัย ๖.จังหวัดพิษณุโลก ๗.จังหวัดขอนแก่น ๘.จังหวัดชัยภูมิ ๔.จังหวัดสงขลา และ ๑๐.จังหวัดปัตตานี รายละเอียดตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๔)

และขอความอนุเคราะห์ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งสถานศึกษาในสังกัดพื้นที่ จังหวัดนําร่อง นําคู่มือการจัดการเรียนรู้ สิทธิมนุษยชนศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี ไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ และตระหนักในหลักการของ สิทธิมนุษยชน ทั้งการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การเชื่อมั่นในความเท่าเทียมของบุคคล โดยปราศจาก การแบ่งแยก การศรัทธาในสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 เล่ม ระดับปฐมวัย -ม.ปลาย
ดาวน์โหลด คู่มือ การจัดการเรียนรู้ สิทธิมนุษยชนศึกษา สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 เล่ม ระดับปฐมวัย -ม.ปลาย

ดาวน์โหลด

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลด รวมงานนวัตกรรม สื่อการสอน วิชาสังคมศึกษา ทุกระดับชั้น
บทความถัดไปเร่งดันกลุ่มครูดูแลเด็กเร่ร่อน/ครูคนพิการ เป็นพนักงานราชการ เป็นของขวัญปีใหม่
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่