ตัวอย่างไฟล์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียน ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
ตัวอย่างไฟล์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียน ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ตัวอย่างไฟล์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียน ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำไฟล์สำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ไฟล์คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา……………. ที่ / ๒๕….. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการโรงเรียน………………………………………….

เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒   หมวด  ๔  มาตรา ๒๗ ที่กำหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรเพื่อความเป็นไทย  ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ   การดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพของปัญหาในชุมชน และสังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  และสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ งานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา………………..

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียน…………………………………………………..  ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน……………………………………….    ประธานกรรมการ

๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                           กรรมการ

๓. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                         กรรมการ

๔. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                        กรรมการ

๕. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ                        กรรมการ

๖. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี      กรรมการ

๗. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                               กรรมการ

๘. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา                  กรรมการ

๙. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                 กรรมการ

๑๐. หัวหน้างานวิชาการ                                กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินการ มีหน้าที่และดำเนินการจัดการตามขั้นตอนที่กำหนด ดังนี้

          ๑.  วางแผนการดำเนินงานวิชาการ กำหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษาและ              แนวทางการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          ๒.  จัดทำคู่มือการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการของสถานศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตาม                      ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการแนะแนวให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          ๓.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวน การเรียนรู้                การวัดและประเมินผลและการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการดำเนินการของหลักสูตร

          ๔.  ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชน เพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

          ๕.  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องและ                นำข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา

          ๖.  ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้

          ๗.  ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล ระดับชั้น และช่วงชั้น ระดับวิชา กลุ่มวิชา ในแต่ละปีการศึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา

          ๘.  ตรวจสอบทบทวน ประเมินมาตรฐาน การปฏิบัติงานของครู และการบริหารหลักสูตรระดับสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา แล้ว  ใช้ผลการประเมิน เพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรปีการศึกษาต่อไป

          ๙.  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา  โดยเน้นผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา สาธารณชน และผู้เกี่ยวข้อง

          ๑๐.  ให้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง

          ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ                 ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ในลิงก์ด้านล่าง

ตัวอย่างไฟล์

ตัวอย่างไฟล์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียน ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
ตัวอย่างไฟล์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียน ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
ตัวอย่างไฟล์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียน ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
ตัวอย่างไฟล์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียน ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
ตัวอย่างไฟล์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียน ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
ตัวอย่างไฟล์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียน ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

>>ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่<<

หมายเหตุ : ให้สถานศึกษาเตรียมจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตลงนาม จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา (ผอ.รร.ลงนาม) เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ (ประธานกรรมการสถานศึกษาลงนามเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา) ก่อนการประกาศใช้ในปีการศึกษาใหม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่