ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสือ ความเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสือ ความเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสือ ความเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยด้วยนวัตกรรมดิจิทัล หรือ Digital Thailand นอกจากเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ ที่ให้ความสําคัญกับการเพิ่มสมรรถนะ และขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ยังมีเป้าหมาย ด้านสังคมสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้นให้กับประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผ่าน บริการดิจิทัลต่างๆ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกคน ในการขับ เคลื่อนดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสร้าง โอกาสในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใน ประชาชนทุกกลุ่มวัย อย่างเหมาะสมและรับผิดชอบต่อสังคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเล็งเห็นความสําคัญ ดังกล่าวจึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ในกลุ่มคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ในหลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ศักยภาพ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ให้มีความรู้และทักษะในการใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีดิจิทัล และเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ดิจิทัล เพื่อการสร้างเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต

ความเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสือ ความเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3

เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วย 9 เรื่องสำคัญ

ดาวน์โหลดฟรี!! หนังสือ ความเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดาวน์โหลดที่นี่

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบ เรื่องการวัดมุมดาว ตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรได้ที่อีเมล โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
บทความถัดไปมส.แจงการเทียบวุฒิการศึกษาบาลีกับม.6
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่