แจกฟรี แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบ 2566 รายวิชาคณิตศาสตร์ ไฟล์ word แก้ไขได้
แจกฟรี แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบ 2566 รายวิชาคณิตศาสตร์ ไฟล์ word แก้ไขได้

แจกฟรี แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบ 2566 รายวิชาคณิตศาสตร์ ข้อตกลงในการพัฒนางาน คณิตศาสตร์ ไฟล์ word แก้ไขได้

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้อตกลงในการพัฒนางาน” (Performance Agreement : PA) หมายความว่า ข้อตกลงที่ข้าราชการครู ได้เสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อแสดงเจตจำนงว่าภายในรอบการประเมินจะพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ ที่สำคัญตามหลักสูตร ให้สูงขึ้น โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะ ที่ดำรงอยู่ และสอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งครูทุกคน ต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทุกปีงบประมาณ เสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยข้อตกลงในการพัฒนางาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 

1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

2) ผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน โดยต้องแสดงให้เห็นถึงการปรับประยุกต์ การแก้ปัญหา ริเริ่ม พัฒนา คิดค้น ปรับเปลี่ยน หรือการสร้างการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ข้อตกลงในการพัฒนางานต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย และบริบทสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ 

การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ควรกำหนดการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงได้อย่างชัดเจนและเป็นธรรม ทั้งนี้ ในระหว่างการดำเนินการตามข้อตกลงในการพัฒนางาน กรณีที่ข้าราชการครูย้าย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับมอบหมายให้ทำการสอนต่างวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทำข้อตกลงไว้เดิม ให้ดำเนินการดังนี้

1. กรณีที่ข้าราชการครูย้ายสถานศึกษาระหว่างปีงบประมาณให้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน กับผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ในสถานศึกษาที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง 

2. กรณีที่ข้าราชการครูได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานในตำแหน่งครูกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3. กรณีที่ข้าราชการครูได้รับมอบหมายให้ทำการสอนต่างวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทำข้อตกลงไว้เดิม ให้ข้าราชการครูจัดทำรายละเอียดข้อตกลงในการพัฒนางานในวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามที่ได้รับมอบหมายใหม่

แจกฟรี แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบ 2566 รายวิชาคณิตศาสตร์ ข้อตกลงในการพัฒนางาน คณิตศาสตร์ ไฟล์ word แก้ไขได้
แจกฟรี แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบ 2566 รายวิชาคณิตศาสตร์ ข้อตกลงในการพัฒนางาน คณิตศาสตร์ ไฟล์ word แก้ไขได้
แจกฟรี แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบ 2566 รายวิชาคณิตศาสตร์ ข้อตกลงในการพัฒนางาน คณิตศาสตร์ ไฟล์ word แก้ไขได้ 5
แจกฟรี แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบ 2566 รายวิชาคณิตศาสตร์ ข้อตกลงในการพัฒนางาน คณิตศาสตร์ ไฟล์ word แก้ไขได้ 6

ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนของผู้จัดทำข้อตกลง ซึ่งปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของครูไม่มีวิทยฐานะ คือ การปรับปรุงและประยุกต์ จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ร่วมวิชาชีพ

ประเด็นท้าทาย เรื่อง การบวก และการลบ เศษส่วน

1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน

จากประสบการณ์การสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่ามีนักเรียนประมาณร้อยละ 50 ยังไม่มีความเข้าใจการบวก และการลบ เศษส่วน ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถทำแบบฝึกได้ถูกต้อง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนค่อนข้างต่ำและไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนได้ตั้งไว้ ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจได้มากขึ้น ครูผู้สอนจึงนำเทคนิคการคิดเลขแบบเวทคณิตมาใช้สอนคณิตศาสตร์ในเรื่องดังกล่าว เพื่อได้ให้นักเรียนมีวิธีการคิดเลขด้วยเทคนิคใหม่ ๆ ซึ่งเป็นวิธีการ ที่ไม่ได้ระบบุไว้ในตำราเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและสามารถผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น

แจกฟรี แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบ 2566 รายวิชาคณิตศาสตร์ ข้อตกลงในการพัฒนางาน คณิตศาสตร์ ไฟล์ word แก้ไขได้ 7

ขอบคุณ ครูนายนพวิชญ์ คาดสนิท โรงเรียนบ้านหนองสะแก สำนักงานเขดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แจกหน้าปกแก้ไขได้ By Krunamnam

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่