การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เลือกตั้ง อบจ. ปี 2563 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เลือกตั้ง อบจ. ปี 2563 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เลือกตั้ง อบจ. ปี 2563 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่

เนื่องจากการเลือกตั้งท้องถิ่น เลือกตั้ง อบจ.ปี 2563 นี้ วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า

เพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิเพราะเหตุที่ไม่ไปเลือกตั้ง ผู้ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้จึงจำเป็นต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ที่ ที่ว่าการอำเภอ ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของตนเอง

ทำให้หลายท่านอาจไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ สามารถแจ้งการไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ ดังนี้

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ

1. แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/ewt_dl_link.php?nid=419 โดยกรอกรายละเอียดเพียง หน้าแรก หน้าเดียวเท่านั้น

2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

สามารถไปแจ้งด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยจ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอ ส่งไปยังที่ว่าการอำเภอตามที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยสามารถตรวจสอบว่าชื่อของตนเองอยู่ในเขตใดได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2563
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2563

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุ อันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทําเป็นหนังสือ ซึ่งต้องระบุเลขประจําตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่ง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เลือกตั้ง อบจ. ปี 2563 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่ 4

เหตุจําเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

  • มีกิจธุระจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
  • เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
  • เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
  • เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
  • มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
  • ได้รับคําสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
  • มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต. กําหนด

กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้ง เหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

(แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8)

ขอบคุณที่มา : สนง.กกต.จังหวัดนครราชสีมา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เช็คด่วน!! ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น อบจ. ส.อบจ.

บทความก่อนหน้านี้ปฏิทินการย้ายข้าราชการครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564 สพท./สศศ.
บทความถัดไปแจงชัด!! ต่อไปคุรุสภาจะไม่ส่งเอกสารใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้แล้วหรือ?
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่