แจกฟรี ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการนำความรู้ที่ได้จากการอบรม ตามตัวชี้วัดที่ 5.2 สำหรับการเขียนย้ายครูปี 2566
แจกฟรี ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการนำความรู้ที่ได้จากการอบรม ตามตัวชี้วัดที่ 5.2 สำหรับการเขียนย้ายครูปี 2566

แจกฟรี ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการนำความรู้ที่ได้จากการอบรม ตามตัวชี้วัดที่ 5.2 สำหรับการเขียนย้ายครูปี 2566

การเขียนรายงานผลการนำความรู้ที่ได้จากการอบรม ตามตัวชี้วัดที่ 5.2 สำหรับการเขียนย้ายครูปี 2566 ตามรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ การนำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการอบรม สัมมนา ตามข้อ ๕.๑ ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถทักษะ ความรอบรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ตามตัวชี้วัดที่กำหนด ดังนี้

๑) ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน มากที่สุด ๕ คะแนน
๒) ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน มาก ๔ คะแนน
๓) ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ปานกลาง ๓ คะแนน
๔) ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน น้อย ๒ คะแนน
๔) ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน น้อยที่สุด ๑ คะแนน

กรอบการพิจารณา

พิจารณาจาก การเขียนสรุปผลการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการอบรม สัมมนา ตามข้อ ๕.๑ โดยมีเนื้อหาความยาวไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A๔ แบบอักษร TH Sarabun PSK หรือ TH Sarabun IT๙ ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยท์ ไม่ต้องมีเอกสาร หลักฐานประกอบ และไม่รับพิจารณาเอกสาร ผ่าน QR Code

แจกฟรี ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการนำความรู้ที่ได้จากการอบรม ตามตัวชี้วัดที่ 5.2 สำหรับการเขียนย้ายครูปี 2566 4
แจกฟรี ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการนำความรู้ที่ได้จากการอบรม ตามตัวชี้วัดที่ 5.2 สำหรับการเขียนย้ายครูปี 2566 5
แจกฟรี ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการนำความรู้ที่ได้จากการอบรม ตามตัวชี้วัดที่ 5.2 สำหรับการเขียนย้ายครูปี 2566 6

ขอบคุณไฟล์ :: พัสดุเรื่องง่ายๆ By ครูคอม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่