ดาวน์โหลดไฟล์วิจัย พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานในหน่วยการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เรื่อง ตำนานพระยืนกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรศ.ดร.มนตรี วงษ์สะพาน และคณะ
ดาวน์โหลดไฟล์วิจัย พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานในหน่วยการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เรื่อง ตำนานพระยืนกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรศ.ดร.มนตรี วงษ์สะพาน และคณะ

ดาวน์โหลดไฟล์วิจัย พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานในหน่วยการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เรื่อง ตำนานพระยืนกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรศ.ดร.มนตรี วงษ์สะพาน และคณะ

เผยแพร่ผลงานวิจัยครับ เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานในหน่วยการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เรื่อง ตำนานพระยืนกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Educational Issues (ERIC)

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานในหน่วยการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เรื่อง ตำนานพระยืนกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วงษ์สะพาน รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง

อาจารย์ ร.เหมมิญช์ ธปัทม์มีมณี และอาจารย์ ดร.พรวีนัส นุ่มท้วม

ปีที่พิมพ์ 2565

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานในหน่วยการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานในหน่วยการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับเกณฑ์ร้อยละ 80 3) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางประวัติศาสตร์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานในหน่วยการเรียนรู้เชิงบูรณาการ กับเกณฑ์ร้อยละ 80 4) เปรียบเทียบทักษะทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานในหน่วยการเรียนรู้เชิงบูรณาการ กับเกณฑ์ร้อยละ 80 และ (5) เพื่อประเมินความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานในหน่วยการเรียนรู้เชิงบูรณาการ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถม จำนวน 34 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เรื่อง ตำนานพระยืนกันทรวิชัย 2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินทักษะกระบวนการทางประวัติศาสตร์ 4) แบบประเมินทักษะทางภูมิศาสตร์ และ 5) แบบวัดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สูตรการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) และสถิติเปรียบเทียบ t-test
One Sample ผลการศึกษาพบว่า 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานในหน่วยการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เรื่อง ตำนานพระยืนกันทรวิชัย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 93.82/84. 12 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์80/80 ที่กำหนด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เชิงบูรณาการหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 01 3) ทักษะกระบวนการทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เชิงบูรณาการ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ทักษะทางภูมิศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เชิงบูรณาการ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 01 และ 5) นักเรียนที่เรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้เชิงบูรณาการ มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ดาวน์โหลดบทความ https://www.macrothink.org/journal/index.php/jei/article/download/20167/15817

ดาวน์โหลดรายงานวิจัย https://drive.google.com/drive/folders/10HtiRVMNl-30DsAHQTmer9shPmXZGG1o

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ https://drive.google.com/file/d/1GxW8djewTXHPaOZemKuYERWMPEqLQh_e/view

ดาวน์โหลดไฟล์วิจัย พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานในหน่วยการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เรื่อง ตำนานพระยืนกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรศ.ดร.มนตรี วงษ์สะพาน และคณะ
ดาวน์โหลดไฟล์วิจัย พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานในหน่วยการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เรื่อง ตำนานพระยืนกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรศ.ดร.มนตรี วงษ์สะพาน และคณะ 4
ดาวน์โหลดไฟล์วิจัย พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานในหน่วยการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เรื่อง ตำนานพระยืนกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรศ.ดร.มนตรี วงษ์สะพาน และคณะ
ดาวน์โหลดไฟล์วิจัย พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานในหน่วยการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เรื่อง ตำนานพระยืนกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรศ.ดร.มนตรี วงษ์สะพาน และคณะ 5
ดาวน์โหลดไฟล์วิจัย พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานในหน่วยการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เรื่อง ตำนานพระยืนกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรศ.ดร.มนตรี วงษ์สะพาน และคณะ
ดาวน์โหลดไฟล์วิจัย พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานในหน่วยการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เรื่อง ตำนานพระยืนกันทรวิชัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรศ.ดร.มนตรี วงษ์สะพาน และคณะ 6

ดาวน์โหลดบทความวิจัย : https://www.macrothink.org/journal/index.php/jei/article/download/20167/15817

ดาวน์โหลดรายงานวิจัย : https://drive.google.com/drive/folders/10HtiRVMNl-30DsAHQTmer9shPmXZGG1o

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ : https://drive.google.com/file/d/1GxW8djewTXHPaOZemKuYERWMPEqLQh_e/view

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่