ดาวน์โหลด แนวทางการการดำเนินการนำลูกเสือ-เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม

ดาวน์โหลด แนวทางการการดำเนินการนำลูกเสือ-เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม
ดาวน์โหลด แนวทางการการดำเนินการนำลูกเสือ-เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม 3

ขั้นตอนการขออนุญาตนำลูกเสือ-เนตรนารีเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

ดาวน์โหลด แนวทางการการดำเนินการนำลูกเสือ-เนตรนารีเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม 4

เอกสารประกอบ ดังนี้
๑. โครงการ/แผนงาน

๒. คำสั่งแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี
๓. กำหนดการ/ตารางกิจกรรมประจำวัน
๔. หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง
๕. แผนที่การเดินทางไกล
๖. สำเนากรมธรรม์ประกันชีวิต

สำเนาทะเบียนรถและสำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (กรณีไปนอกสถานที่)

หมายเหตุ หนังสือราชการต้องระบุจำนวนลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาที่จะเข้าร่วมกิจกรรมฯและขออนุญาตก่อนดำเนินการ ๑๕ วัน

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙

๒. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษา
ไปนอกสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. ระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณที่มา : สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ Facebook พัสดุง่าย ๆ by “ครูคณิต”

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่