ดาวน์โหลด คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2566)
ดาวน์โหลด คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2566)

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569)

ด้วย สพฐ.จัดประชุมชี้แจงคู่มือการจัดทำ แผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี และถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting ในวันที่ 26 ก.ค. 2565 เวลา 13.30 น. สามารถเข้าร่วมรับชมได้ตามวันเวลา ดังกล่าว พร้อมนี้ได้เผยแพร่คู่มือการจัดทำ แผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) 22
ดาวน์โหลด คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) 23
ดาวน์โหลด คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) 24

การจัดทำ แผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสำคัญที่ทำให้ทราบว่าสถานศึกษาใดจะเปิดรับนักเรียนชั้นใด และมีจำนวนห้องเรียนเท่าใดในแต่ละปีการศึกษา เพื่อใช้เป็นแผนในการรับนักเรียนและกำหนดเป้าหมายจำนวนนักเรียนรายปี อีกทั้งแผนชั้นเรียนเต็มรูปจะเป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายการรับนักเรียนให้เหมาะสมกับจำนวนนักเรียนที่คาดว่าจะเข้าเรียนในปีนั้น ๆ และทำให้ทราบว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งควรมีอาคารเรียน อาคารประกอบเท่าใด เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดตั้งงบประมาณเกี่ยวกับอาคารเรียน และอาคารประกอบดังกล่าว รวมทั้งเป็นข้อมูลสำหรับการขอขยายชั้นเรียนและการเลิกขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี
ดาวน์โหลด คู่มือการจัดทำ แผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี

รูปแบบของแผนชั้นเรียน

แผนชั้นเรียนแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

๑. แผนชั้นเรียนเต็มรูป เป็นแผนที่แสดงถึงจำนวนห้องเรียนรวมสูงสุดของสถานศึกษาที่กำหนดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยที่สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ซึ่งกรอบระยะเวลาของการจัดทำ แผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)อิงตามกรอบระยะเวลาการดำเนินงานของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ในช่วง ๕ ปีที่สอง(พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)
๒. แผนชั้นเรียนรายปี เป็นแผนที่กำหนดว่าสถานศึกษาใดจะเปิดรับนักเรียนชั้นใด กี่ห้องเรียนในแต่ละปีการศึกษา โดยที่สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของการจัดทำ แผนชั้นเรียน

แผนชั้นเรียนเต็มรูปและแผนชั้นเรียนรายปี มีความสำคัญต่อการวางแผนพัฒนาการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษา ดังนี้

๑. แผนชั้นเรียนเต็มรูป

๑.๑. ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดแผนชั้นเรียนรายปี โดยในการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี จะกำหนดเป้าหมายการรับนักเรียนให้พอเหมาะกับจำนวนนักเรียนที่คาดว่าจะเข้าเรียนในปีนั้นแต่ไม่ควรเกินแผนชั้นเรียนเต็มรูป

๑.๒ ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดหาที่เรียนเพิ่ม โดยแผนชั้นเรียนเต็มรูปจะเป็นตัวกำหนดว่า ในพื้นที่บริการของสถานศึกษาสามารถให้บริการกับนักเรียนตัวป้อนได้ทั้งหมดหรือไม่ถ้ามีนักเรียนเกินจากที่สถาศึกษาจะสามารถรับไว้ได้ สามารถวางแผนหาวิธีการให้นักเรียนได้มีที่เรียน

๑.๓ ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการขอขยายชั้นเรียน และการเลิกขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑.๔ ใช้เป็นกรอบในการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนสำหรับอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยการกำหนดแผนชั้นเรียนเต็มรูปจะทำให้ทราบว่าสถานศึกษาควรจะมีอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวนเท่าใด

๑.๕ ใช้เป็นกรอบในการจัดตั้ง จัดสรรงบเงินอุดหนุนรายหัว

๑.๖ ใช้เป็นหลักในการวางผังบริเวณสถานศึกษา โดยแผนชั้นเรียนเต็มรูปจะช่วยให้การจัดวางผังบริเวณมีความเหมาะสมกับพื้นที่ของสถานศึกษา

๒. แผนชั้นเรียนรายปี

๒.๑ ใช้กำหนดเป้าหมายจำนวนนักเรียนรายปีในเขตพื้นที่บริการที่คาดว่าจะมาเรียนต่อระดับชั้นก่อนประถศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ , และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

๒.๒ ใช้เป็นแผนในการรับนักเรียนในแต่ละปีการศึกษาของสถานศึกษาว่า จะเปิดรับนักเรียนชั้นใด กี่ห้องเรียน และจำนวนนักเรียนเท่าใด

๒.๓ ใช้เป็นกรอบในการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ อาทิ ใช้ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบเงินอุดหนุนรายหัว ที่มีการวิเคราะห์จากข้อมูลการคาดคะเนจำนวนนักเรียนและใช้เป็นกรอบในการพิจารณาวงเงินงบประมาณ งบลงทุน

ความสำคัญของการจัดทำแผนชั้นเรียน
ความสำคัญของการจัดทำ แผนชั้นเรียน

หลักเกณฑ์การจัดทำ แผนชั้นเรียน

การจัดทำ แผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้

๑. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา ๑๒ ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับต้องเรียนครบทุกคน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา รวมทั้งต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบก่อนเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา และจัดสรรโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน

๒. เกณฑ์การกำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้อง เกณฑ์การจัดห้องเรียน สพฐ 2565 – 2566 ดังนี้

ชั้นก่อนประถมศึกษา ห้องละไม่เกิน ๓๐ คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องละไม่เกิน ๔๐ คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องละไม่เกิน ๔๐ คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ห้องละไม่เกิน ๔๐ คน

โดยการคิดจำนวนห้องเรียน กรณีจำนวนนักเรียนแต่ละชั้นเรียน มีเศษตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไปให้คิดเพิ่มอีก ๑ ห้อง

ทั้งนี้ ในการกำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้อง ให้คำนึงถึงปัจจัยที่จะทำให้จำนวนนักเรียนเพิ่มหรือลดลง ดังนี้
๑) อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง
๒) จำนวนนักเรียนต่อห้องตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในแต่ละปีการศึกษา
๓) การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ
๔) การขยายตัวของชุมชน
๕) การเคลื่อนย้ายแรงงาน
๖) สถานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง
๗) การแบ่งกลุ่มสถานศึกษาตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๘ การแบ่งเขตพื้นที่บริการที่อาจมีการทับซ้อนกับสถานศึกษาอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน
๙) เป้าหมายในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี และนโยบาย THAILAND 4.0
๑๐) สถิติการรับนักเรียนย้อนหลัง ๓ – ๕ ปีการศึกษา

๓. การควบคุมขนาดและการรับนักเรียน

กำกับ ดูแล ขนาดและการรับนักเรียนของสถานศึกษาให้สามารถบริหารจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายการจัดการศึกษา

๔. การจัดแผนชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

ควรจัดแผนชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายให้สอดคล้องกัน โดยคำนึงถึงความต้องการของนักเรียน ศักยภาพของนักเรียน และความพร้อมของสถานศึกษา รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเลือกเรียนสายอาชีพ

๕. การจัดแผนชั้นเรียนกรณีห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนพิเศษ เช่น EP MEP และห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ ให้จัดแผนชั้นเรียนตามเกณฑ์จำนวนนักเรียนต่อห้องตามหลักเกณฑ์ข้อ ๒ โดยไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนนักเรียนตามเกณฑ์ของห้องเรียนพิเศษที่ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียน

๖. การวิเคราะห์การจัดแผนชั้นเรียน

วิเคราะห์การจัดแผนชั้นเรียน ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ต้องได้เรียนครบทุกคน

การจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)

แผนชั้นเรียนเต็มรูป เป็นแผนที่แสดงถึงจำนวนห้องเรียนรวมสูงสุดของสถานศึกษาที่กำหนดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยที่สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

องค์ประกอบในการจัดทำ แผนชั้นเรียนเต็มรูป
การจัดทำ แผนชั้นเรียนเต็มรูป ให้คำนึงถึงการส่งเสริมและการประกันโอกาสให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยต้องคำนึงถึงองค์ประกอบ ดังนี้

๑. เป้าหมายจำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของสถานศีกษา ที่คาดคะเนว่าจะมาเรียนต่อระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่สุดที่ใช้ในการกำหนดขนาดและรูปแบบของแผนชั้นเรียนเต็มรูป

๒. แผนชั้นเรียนรายปี ย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายนของทุกปี

๓. ขนาดพื้นที่ จำนวนอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รวมถึงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

๔. เกณฑ์การจัดอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ยึดตามเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

๕. คำนึงถึงความต้องการของนักเรียน ศักยภาพของนักเรียน
๖. ความพร้อมของสถานศึกษา ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและประสิทธิภาพของการบริหารงาน
๗. สภาพที่เอื้อต่อการเข้าเรียน โดยสภาพภูมิศาสตร์และการคมนาคมจะต้องเอื้อต่อการเดินทางมาเรียนของนักเรียน และใช้เวลาในการเดินทางไม่นานจนเกินไป

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี
ดาวน์โหลด คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี

แนวทางการจัดทําแผนชั้นเรียนรายปี

แผนชั้นเรียนรายปี เป็นแผนที่กำหนดว่าสถานศึกษาใดจะเปิดรับนักเรียนชั้นใด กี่ห้องเรียนในแต่ละปีการศึกษา โดยที่สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบในการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ให้คำนึงถึงการส่งเสริมและประกันโอกาสให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง และคำนึงถึงองค์ประกอบ ดังนี้

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) 25

๑. จำนวนนักเรียนที่คาดคะเนว่าจะมาเรียนต่อระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในเขตพื้นที่บริการ

๒. อัตราการรับนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา

๓. ขนาดพื้นที่ จำนวนอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รวมถึงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

๔. แผนชั้นเรียนรายปีไม่ควรเกินแผนชั้นเรียนเต็มรูป

๕. คำนึงถึงความต้องการของนักเรียน ศักยภาพของนักเรียน

๖. ความพร้อมของสถานศึกษา ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และประสิทธิภาพของการบริหารงาน

๗. สภาพที่เอื้อต่อการเข้าเรียน โดยสภาพภูมิศาสตร์และการคมนาคมจะต้องเอื้อต่อการเดินทางมาเรียนของนักเรียน และใช้เวลาในการเดินทางไม่นานจนเกินไป

ทั้งนี้ ในการกำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้อง ให้คำนึงถึงปัจจัยที่จะทำให้จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ดังนี้

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) 26

๑) อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง
๒) จำนวนนักเรียนต่อห้องตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละปีการศึกษา
๓) การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ
๔) การขยายตัวของชุมชน
๕) การเคลื่อนย้ายแรงงาน
๖) สถานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง
๗) การแบ่งกลุ่มสถานศึกษาตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๘) การแบ่งเขตพื้นที่บริการที่อาจมีการทับซ้อนกับสถานศึกษาอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน
๙) เป้าหมายในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และนโยบาย THAILAND 4.0
๑๐) สถิติการรับนักเรียนย้อนหลัง ๓ – ๕ ปีการศึกษา

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) 27

ขั้นตอนการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี

๑. สถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา เพื่อจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา

๒. สถานศึกษาดำเนินการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ใน “ระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูปและแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา”
ทางเว็บไชต์ https://classroomplan.bopp-obec.info โดยใช้ฐานข้อมูลจากแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) ดังนี้

๒.๑ กำหนดชั้นเรียน ได้แก่

๑) ชั้นก่อนประถมศึกษา
– อนุบาล ๑ รับเด็กอายุ ๓ ปีบริบูรณ์ ในเขตพื้ นที่บริการเข้าเรียน(เฉพาะสถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเท่านั้น)
– อนุบาล ๒ รับเด็กอายุ ๔ ปีบริบูรณ์ ในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียน
๒) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
๓) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าเรียน
๔) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ = รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าเรียน

๒.๒ กำหนดเป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียน โดยมีหลักการดังนี้

๑) ชั้นก่อนประถมศึกษา กำหนดเป้าหมายจำนวนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ๑หรืออนุบาล ๒ ได้จากการจัดทำสำมะโนประชากรของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา และ
การคาดคะเนจากนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาที่เคยรับย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายนของทุกปี

๒) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กำหนดเป้าหมายจำนวนนักเรียนได้จาก “อนุบาล ๓(เดิม)” การจัดทำสำมะโนประชากรของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา และ การคาดคะเน
จากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่เคยรับย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายนของทุกปี

๓) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กำหนดเป้าหมายจำนวนนักเรียนได้จาก “ป.๖ เดิม”(สำหรับโรงเรียนชยายโอกาส) กรสำรวจประชากรวัยเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการและ/หรือการคาดคะเนจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายนของทุกปี

๔) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ กำหนดเป้าหมายจำนวนนักเรียนได้จาก “ม.๓ เดิม” และการคาดคะเนจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายนของทุกปี

๒.๓ กำหนดแผนชั้นเรียนรายปีทุกระดับชั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทำแผนชั้นเรียน และองค์ประกอบในการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี โดยระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เป็นจำนวนนักเรียนที่ได้จากการคาดคะเนเป้าหมายจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียน และ/หรือจำนวนนักเรียนที่เคยรับย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา สำหรับชั้นอื่นๆ ให้ใช้ชั้นเคลื่อนจากจำนวนนักเรียนจริงในปีการศึกษาปัจจุบัน ซึ่งจำนวนห้องเรียนรวมทั้งหมดของแผนชั้นเรียนรายปีไม่ควรเกินแผนชั้นเรียนเต็มรูป

ทั้งนี้ การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ให้ดำเนินการจัดทำภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

๓. สถานศึกษาบันทึกและยืนยันแผนชั้นเรียนรายปี เพื่อรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบข้อมูลแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษารายโรง และเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา

๕. คณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษารายโรง

๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนของสถานศีกษา ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ

๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับรองแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศีกษารายโรงในระบบจัดเก็บข้อมูลฯ เพื่อรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี
ดาวน์โหลด คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี

ขั้นตอนการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูปและแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา

ขั้นตอนการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูปและแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา
ขั้นตอนการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูปและแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา

การเข้าสู่หน้าระบบ

เข้าเว็บไชต์ https://classroomplan.bopp-obec.info

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี

การใช้งานระบบระดับสถานศึกษา

การลงทะเบียน

** กําหนดให้ลงทะเบียนได้สถานศึกษาละไม่เกิน 2 User
๑. กดปุ่ม “ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ โรงเรียน”

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี

๒. เลือกสังกัดของท่าน โดยกดสัญลักษณ์เลื่อนลง

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี

๓. เลือกชื่อโรงเรียนของท่านและกดปุ่มลงทะเบียนที่ไอคอน ✏️

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) 28

๔. กรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน และกดปุ่ม “ลงทะเบียน”

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) 29

๕. เมื่อบันทึกข้อมูลในระบบแล้ว โปรดรอเจ้าหน้าที่ สพท. อนุมัติผู้ใช้ในระบบ

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) 30

การเข้าใช้งาน / สถานะการยืนยันข้อมูล

๑. กรอก Username และ Password ซึ่งเป็นเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อเข้าสู่ระบบ

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) 31

๒. สถานะการยืนยันข้อมูล
คําอธิบาย หากไอคอนสถานะยืนยันข้อมูล
เป็น สีเขียว หมายถึง ยืนยันข้อมูลแล้ว
เป็น สีแดง หมายถึง ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูล

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) 32

การจัดทําแผนชั้นเรียนเต็มรูป

เลือกเมนู “แผนชั้นเรียนเต็มรูป” ที่แถบเมนูซ้ายมือ

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) 33

การจัดทําแผนชั้นเรียนรายปี

เลือกเมนู “แผนชั้นเรียนรายปี” ที่แถบเมนูซ้ายมือ

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) 34

ดาวน์โหลดคู่มือจัดทำแผนชั้นเรียน

ขอบคุณที่มา : สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ แข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และสัปดาห์อาเซียน ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
บทความถัดไปขอเชิญลงทะเบียน โครงการราชบัณฑิตสัญจร สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ปี ๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่