รวมเอกสาร และคลิปวิดีทัศน์ การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยสำนักวิชาการฯ สพฐ.
รวมเอกสาร และคลิปวิดีทัศน์ การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยสำนักวิชาการฯ สพฐ.

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ

รวมเอกสาร และคลิปวิดีทัศน์ การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยสำนักวิชาการฯ สพฐ.

การศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาเพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กไทยให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อให้สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กทุกสังกัด นำไปใช้ให้เหมาะสมกับธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กและบริบทท้องถิ่น โดยกำหนดปรัชญาการศึกษาปฐมวัยไว้ว่า “การศึกษาปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ” (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560 : 2)

ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอ เอกสารสำคัญสำหรับครูปฐมวัย ซึ่งสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.เผยแพร่ “เอกสารทางวิชาการปฐมวัย และคลิปวิดีทัศน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย” เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และสำหรับให้ครู สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำไปใช้ โดยสามารถศึกษาได้ดังเอกสาร และสื่อคลิปวิดีทัศน์ต่อไปนี้ครับ

แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับเด็กปฐมวัย

รวมเอกสาร และคลิปวิดีทัศน์ การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยสำนักวิชาการฯ สพฐ.
รวมเอกสาร และคลิปวิดีทัศน์ การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยสำนักวิชาการฯ สพฐ.

พหุปัญญาบนฐานวิถีชีวิตใหม่ สำหรับเด็กอนุบาล

รวมเอกสาร และคลิปวิดีทัศน์ การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยสำนักวิชาการฯ สพฐ.
รวมเอกสาร และคลิปวิดีทัศน์ การจัดการศึกษา ปฐมวัย โดยสำนักวิชาการฯ สพฐ.

แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 3 – 6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง

รวมเอกสาร และคลิปวิดีทัศน์ การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยสำนักวิชาการฯ สพฐ. 9

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับอนุบาล

รวมเอกสาร และคลิปวิดีทัศน์ การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยสำนักวิชาการฯ สพฐ. 10

รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

รวมเอกสาร และคลิปวิดีทัศน์ การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยสำนักวิชาการฯ สพฐ. 11

แนวดำเนินงาน “โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงเด็กปฐมวัย สำหรับโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด และโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา”

รวมเอกสาร และคลิปวิดีทัศน์ การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยสำนักวิชาการฯ สพฐ. 12

วีดิทัศน์ เรื่อง “ประสบการณ์สำคัญกับกิจกรรม Active Learning ด้วยสื่อ Loose Parts”

Active Learning ด้วยสื่อ Loose Parts โดย รศ ดร พัชรี ผลโยธิน

รวมเอกสาร และคลิปวิดีทัศน์ การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยสำนักวิชาการฯ สพฐ. 13

เข้าถึงได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=s_5DR53e2yA

วีดิทัศน์ เรื่อง “เทคนิคการจัดอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย”

เทคนิคการจัดอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย ดร วรนาท รักสกุลไทย

รวมเอกสาร และคลิปวิดีทัศน์ การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยสำนักวิชาการฯ สพฐ. 14


เข้าถึงได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=nEFiFjjikwc

ขอบคุณที่มา : Facebook วิษณุ ทรัพย์สมบัติ | สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. (obec.go.th)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่