แจกฟรี แนวข้อสอบการประกันคุณภาพการศึกษา โดย สมศ.
แจกฟรี แนวข้อสอบการประกันคุณภาพการศึกษา โดย สมศ.

แจกฟรี แนวข้อสอบการประกันคุณภาพการศึกษา โดย สมศ.

ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอสาระความรู้และแนวข้อสอบการประกันคุณภาพการศึกษา มาแจกฟรี ‼️ (ซึ่งหลาย ๆ ข้อได้ออกข้อสอบจริงมาแล้ว โดยเฉพาะการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้เงื่อนไข COVID-19 ) สามารถดาวน์โหลด PDF ได้เลยค่ะ

สมศ. จึงกำหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้เงื่อนไข COVID-19 เป็น 2 ระยะ คือ

ระยะแรก เป็นการประเมินผลจากการวิเคราะห์ SAR ของสถานศึกษา ซึ่งส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เป็นการประเมินโดยพิจารณาจากรายงาน SAR และเอกสารประกอบที่แนบมากับ SAR เท่านั้น (โดยไม่ขอเอกสารเพิ่มเติมจากสถานศึกษา เพื่อลดภาระของสถานศึกษา) เกณฑ์การประเมิน SAR พิจารณาแยกเป็นรายมาตรฐานตามการประกันคุณภาพภายใน (IQA) และสรุปผลการประเมิน SAR มีระดับคุณภาพ 3 ระดับ ตามรายมาตรฐาน คือ ดี พอใช้ และปรับปรุง

ระยะสอง เมื่อสถานศึกษาได้รับผลการประเมิน SAR อย่างเป็นทางการจาก สมศ. แล้ว และต้องการให้ สมศ. ไปตรวจเยี่ยม สถานศึกษาก็สามารถร้องขอให้ สมศ. เข้าไปตรวจเยี่ยมได้ (ตามความสมัครใจ)ตามการนัดหมาย และประเด็นการตรวจเยี่ยม โดยมีกำหนดระยะเวลาน้อยที่สุด และไม่มีการสรุปผลด้วยวาจาที่สถานศึกษา เพื่อลดการสัมผัสตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และสรุปผลการประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site visit) มีระดับคุณภาพ 5 ระดับ แยกเป็นรายมาตรฐาน คือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง
การประเมินทั้งสองระยะ เมื่อผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ สมศ. แล้ว สมศ. จะส่งผลการประเมินให้สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

ความหมายของการประเมินคุณภาพภายนอก
การประเมินคุณภาพภายนอก หมายถึง การประเมินคุณภาพของผลการจัดการศึกษา ดำเนินการ
ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอกที่ สมศ. ให้การรับรอง เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณภาพภายนอก
ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณภาพภายนอก คือ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)
วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายนอก
1) เพื่อยืนยันผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2) เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานต้นสังกัดนำผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3) เพื่อกระตุ้นให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4) เพื่อแจ้งผลการประเมินให้สาธารณะชนรับทราบ
5) เพื่อรัฐบาลจะได้กำหนดแผน และนโยบายการศึกษา
กรอบระยะเวลาของการประเมินคุณภาพภายนอก
อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี นับถัดจากครั้งสุดท้ายที่ได้รับการประเมิน

ตัวอย่างไฟล์

แจกฟรี แนวข้อสอบการประกันคุณภาพการศึกษา โดย สมศ.
แจกฟรี แนวข้อสอบการประกันคุณภาพการศึกษา โดย สมศ. 3
แจกฟรี แนวข้อสอบการประกันคุณภาพการศึกษา โดย สมศ.
แจกฟรี แนวข้อสอบการประกันคุณภาพการศึกษา โดย สมศ. 4

แหล่งที่มา: เว็บไซต์ สมศ. (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

ขอบคุณที่มาเพจ :: ชวนกันคิด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่