หน้าแรก ข่าวทั่วไป มติมหาเถรสมาคม เรื่อง การใช้ชื่อ “โรคโควิด” ให้ใช้ชื่อ “โควิโท” เป็นภาษาบาลี

มติมหาเถรสมาคม เรื่อง การใช้ชื่อ “โรคโควิด” ให้ใช้ชื่อ “โควิโท” เป็นภาษาบาลี

มติมหาเถรสมาคม เรื่อง การใช้ชื่อ "โรคโควิด" ให้ใช้ชื่อ "โควิโท" เป็นภาษาบาลี

161
0
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง การใช้ชื่อ
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง การใช้ชื่อ "โรคโควิด" ให้ใช้ชื่อ "โควิโท" เป็นภาษาบาลี

มติมหาเถรสมาคม เรื่อง การใช้ชื่อ “โรคโควิด” ให้ใช้ชื่อ “โควิโท” เป็นภาษาบาลี

ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง สรุปความว่า คำว่า “โรคโควิด” หรือ “โควิด” เป็นศัพท์เฉพาะ (อสาธารณนาม) ซึ่งเป็นอักษรย่อที่มาจากภาษาอังกฤษว่า “COVID’ หรือ Corona Virus Disease เมื่อนำมาเขียนเป็นภาษาบาลี ต้องปริวรรตอักษรเป็นอักษรโรมันที่ใช้เขียนภาษาบาลี และเป็นภาษาบาลีสากล

โดยเปรียบเทียบกับภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบกับตัวสะกดในแม่กดในภาษาไทย และเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 1 เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 48 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ว่า “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ใช้ศัพท์ว่า “โควิโท” เป็นชื่อ โรคโควิด เป็นภาษาบาลี และเป็นอสาธารณนามทั้งนี้ อสาธารณนาม หมายถึง ชื่อที่ใช้เรียกเฉพาะเจาะจง ไม่ทั่วไป

มติมหาเถรสมาคม เรื่อง การใช้ชื่อ "โรคโควิด" ให้ใช้ชื่อ  "โควิโท" เป็นภาษาบาลี
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง การใช้ชื่อ “โรคโควิด” ให้ใช้ชื่อ “โควิโท” เป็นภาษาบาลี

ที่มา : Facebook ข่าวสารงานพระพุทธศาสนา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here