สมัครด่วน!! พช. รับสมัคร 9,188 อัตรา
สมัครด่วน!! พช. รับสมัคร 9,188 อัตรา "ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา" ปฏิบัติหน้าที่ 73 จังหวัด

สมัครด่วน!! พช. รับสมัคร 9,188 อัตรา “ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา” ปฏิบัติหน้าที่ 73 จังหวัด สนองนโยบายภาครัฐ สร้างงานสร้างรายได้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครงาน เพื่อปฏิบัติภารกิจในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

สมัครด่วน : พช. รับสมัคร 9,188 อัตรา "ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา" ปฏิบัติหน้าที่ 73 จังหวัด สนองนโยบายภาครัฐ สร้างงานสร้างรายได้
สมัครด่วน : พช. รับสมัคร 9,188 อัตรา “ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา” ปฏิบัติหน้าที่ 73 จังหวัด สนองนโยบายภาครัฐ สร้างงานสร้างรายได้

ตำแหน่ง

ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน

ระยะเวลาการจ้างงาน นับแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ที่เข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลาการสมัคร : 11-17 พฤศจิกายน 2563

คุณสมบัติ

1) สัญชาติไทย
2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร
3) ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
4) สามารถปฏิบัติงานงานในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯ CLM หรือ หรือพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ HLM ได้ตามระยะเวลาจ้างกำหนด 1 ปี
5) เป็น เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ ผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19
6) ไม่เป็นคู่สมรส และทายาทโดยชอบธรรม บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลนั้น
7) เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบล อำเภอที่ตั้ง CLM HLM หรืออำเภอใกล้เคียง

ลักษณะต้องห้าม

1) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ
3) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองหมายเหตุ ในวันทำสัญญจ้างต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการส่วนท้องถิ่น

หลักฐานการสมัคร

1)ภาพถ่าย ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2)หลักฐานการศึกษา (ถ้ามี)
3)บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ไม่หมดอายุ ฉบับจริง
4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนาอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
6) เอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ กำกับไว้มุมบนด้านขวาของทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นสมุทรปราการ สมุทรสาคร สิงห์บุรี) เพจ Facebook กระทรวงมหาดไทย PR

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลด ตัวอย่างหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ครูจากโรงเรียนอื่น เป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง วฐ.2
บทความถัดไปชาวสวนยาง เช็คด่วน!! ตรวจสอบสิทธิ์ “ประกันรายได้ยาง” สูงสุด 60 บาท/กก. เช็คที่นี่
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่