มาแล้ว เปิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา ล่าสุดจ่ายรวดเดียว 15,000 บาท จำนวน 9 ล้านครัวเรือน
มาแล้ว เปิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา ล่าสุดจ่ายรวดเดียว 15,000 บาท จำนวน 9 ล้านครัวเรือน

มาแล้ว เปิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา ล่าสุดจ่ายรวดเดียว 15,000 บาท จำนวน 9 ล้านครัวเรือน กระทรวงการคลัง อนุมัติจ่าย “เงินเยียวยาเกษตรกร” แก้ปัญหาวิกฤต โควิด-19 และภัยแล้ง รายละ 15,000 บาท (แบบจ่ายครั้งเดียว) จำนวน 9 ล้านครัวเรือนโดยจะยึดโยงข้อมูลที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนหน้านี้ และตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส.

อัพเดตข้อมูลล่าสุดจากเพจกรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาเกษตรกร

1. ครม. อนุมัติเงินช่วยเหลือเกษตรกรได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 จำนวน 15,000 บาทต่อครัวเรือน แบ่งจ่าย 3 เดือน (พ.ค. 63 – ก.ค. 63)
โดยใช้ข้อมูลจาก กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมงและกรมปศุสัตว์
2. สำหรับเกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูลปี 2562 แล้ว ข้อมูลจะเข้าเงื่อนไขการได้รับเงินแล้วค่ะ ถ้าปีนี้มีการทำกิจกรรม รบกวนติดต่อ สนง.เกษตรอำเภอ ที่ขึ้นทะเบียน เพื่อปรับปรุงกิ้จกรรมเป็นปี 2563 นะคะ แต่หากยังไม่มีการปลูก ไม่จำเป็นต้องมาปรับปรุง
3. สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูล และมีการปลูกจริง เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้เตรียม นำบัตรประชาชนและเอกสารที่ดิน และเอกสาร ทบก.01 แและกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ไปปรับปรุงที่สำนักงานเกษตรอำเภอได้เลยค่ะ

  • ดาวน์โหลด แบบ ทบก.01 ได้ที่ http://farmer.doae.go.th/farmerforn63-h.pdf

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โพสต์นี้ค่ะ https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3407824305911977&id=1868774479816975

มาแล้ว เปิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา ล่าสุดจ่ายรวดเดียว 15,000 บาท จำนวน 9 ล้านครัวเรือน
มาแล้ว เปิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา ล่าสุดจ่ายรวดเดียว 15,000 บาท จำนวน 9 ล้านครัวเรือน 3

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สำหรับเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม รวมถึงเกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่ หรือเกษตรกรรายใหม่ เพื่อให้สามารถ “ลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา 15,000” ได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

1.หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1.1ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตร เป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพรองก็ได้
1.2ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน ในการพิจารณาว่าครัวเรือนใดขอขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนหรือไม่ เจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงรายละเอียดให้เกษตรกร ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับทราบ ตามนิยามที่กําหนด
1.3เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย กรณีที่เป็นนิติบุคคล จะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน

2.สถานที่ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

2.1เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม
สามารถแจ้งปรับปรุงได้ที่สํานักงานเกษตรอําเภอทุกแห่ง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและร่วมเป็นหน่วยสนับสนุนที่เกษตรกรมีพื้นที่การเกษตรอยู่, อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หรือสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่าน DOAE Farmbook Application ด้วยโทรศัพท์มือถือ (Smartphone) ได้ด้วยตนเอง ดังวิธีต่อไปนี้

2.2เกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่ หรือเกษตรกรรายใหม่
สำหรับเกษตรกรรายใหม่ รวมไปถึงเกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่ ให้ยื่นเอกสารที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงที่ทํากิจกรรมการเกษตรอยู่ หากมี แปลงที่ทํากิจกรรมการเกษตรหลายพื้นที่ หลายอําเภอ ให้ยื่นที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงหลัก (อําเภอที่มีจํานวนแปลงมากที่สุด) กรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต (Tablet) ขึ้นทะเบียนเกษตรกร เจ้าหน้าที่สามารถรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรราย ใหม่ในพื้นที่ พร้อมวาดผังแปลงไปพร้อมๆ กันในคราวเดียวได้ (เฉพาะพื้นที่ที่มี Internet)

3.เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

3.1เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม ใช้บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง
3.2เกษตรกรรายใหม่ หรือ รายเดิม เพิ่มแปลงใหม่ ใช้บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริง หรือสําเนาที่มีการรับรองสําเนาจากผู้ครอบครอง ทั้งนี้ สามารถเรียกหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม

4.การขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สามารถดําเนินการได้ทั้งในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์


5.การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สามารถดําเนินการได้ทุกลักษณะการถือครองที่ดิน ได้แก่ ของครัวเรือน เช่า อื่นๆ (ทําฟรี/ที่สาธารณประโยชน์)

6.การมอบอํานาจให้บุคคลอื่นมาดําเนินการแทน

6.1 ครัวเรือนเกษตรกรสามารถมอบอํานาจให้สมาชิกในครัวเรือนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเกษตรกร เดียวกัน เป็นผู้ขอปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแทนได้ แต่หากเป็นเกษตรกรที่ต้องการขอขึ้นทะเบียนใหม่ต้องแจ้ง ขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเอง
6.2 นิติบุคคล สามารถมอบอํานาจให้ผู้แทนขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ 7. เจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียนจะต้องย้ําให้เกษตรกรทราบว่าต้องแจ้งข้อมูลและกรอกข้อมูลในแบบคําร้องให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองข้อมูล ในแบบคําร้องด้วย สําหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่ ต้องมีผู้นําชุมชน (รายละเอียดตามคํานิยาม) ลงลายมือชื่อพร้อมระบุตําแหน่ง เป็นพยานการให้ข้อมูล

มาแล้ว เปิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา ล่าสุดจ่ายรวดเดียว 15,000 บาท จำนวน 9 ล้านครัวเรือน
มาแล้ว เปิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา ล่าสุดจ่ายรวดเดียว 15,000 บาท จำนวน 9 ล้านครัวเรือน 4

วิธีตรวจสอบสถานะเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรได้ที่ลิงก์ การตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน

ขอบคุณที่มา : ให้ความรู้

6 ความคิดเห็น

  1. ปรับปรุงทะเบียนเกษตร ในเป็นปัจจุบัน คือต้องไปยื่นของปี63ให้เรียบร้อยใช้ไหมคะ เช็คสถานะแล้วขึ้นมาว่า ปี62ค่ะ

  2. เมื่อปี60ผมได้แจ้งการปรับปรุงข้อมูลแต่ปี61..62ผมไม่ได้แจ้งแต่ทะเบียนเกษตรกรผมมีอย่างนี้ผมมีสิธิ์ได้รับเงินเยียวยาใหมคับตอนนร้ครอบครัวเดือดร้อนมากคับ

  3. เราเป็นเจ้าของฉโนดที่ดิน. แต่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ แต่คนอื่นแอบอ้างสิทไปลงทะเบียนได้ รบกวนช่วยเหลือเราด้วยคะ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่