ผ่านร่าง กม.กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของเล่น เน้นคุณภาพ - ความปลอดภัย
ผ่านร่าง กม.กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของเล่น เน้นคุณภาพ - ความปลอดภัย

ผ่านร่าง กม.กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของเล่น เน้นคุณภาพ – ความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ที่ Facebppk เพจ ไทยคู่ฟ้า ได้เผยแพร่ข้อมูลการผ่านร่าง กม.กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของเล่น ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ของเล่นออกมาจำหน่ายในรูปแบบต่าง ๆ จำนวนมาก ซึ่งของเล่นเป็นสินค้าที่ผลิตโดยใช้วิธีการทางอุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถลดต้นทุนและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ เด็กและผู้ปกครองจึงไม่อาจประเมินความเสี่ยงได้ด้วยตนเองว่าของเล่นนั้นมีความปลอดภัยหรือไม่

และเพื่อลดความเสี่ยงของสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เล่น ล่าสุด วันที่ 24 มิถุนายน 2564 รัฐบาลได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่น ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน และส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่นภายในประเทศให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย

โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ดังนั้น ผู้ทำหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่น และผู้รับใบอนุญาตทำหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่นจะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรฐานที่กำหนดใหม่ก่อนวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

รวมถึงผู้จำหน่ายจะต้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่นที่ได้รับอนุญาตและเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่นที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และช่วยคุ้มครองสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคได้อีกด้วย

ที่มา : Facebook เพจ ไทยคู่ฟ้า

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่