ข่าวดี!! ธนาคารออมสิน ออกมาตรการผ่อนปรนชำระหนี้ สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข่าวดี!! ธนาคารออมสิน ออกมาตรการผ่อนปรนชำระหนี้ สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวดี!! ธนาคารออมสิน ออกมาตรการผ่อนปรนชำระหนี้ สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามบันทึกข้อตกลงที่กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับธนาคารออมสินเพื่อดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู สินเชื่อวิทยฐานะเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน และโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. สำหรับเป็นแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเบ็ดเสร็จ โดยกรณีมีหนี้ค้างชำระเกิดขึ้น หรือมีปัญหาใดๆ ในการปฏิบัติตามโครงการข้างต้น ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด นั้น

ธนาคารออมสิน ขอเรียนว่า ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 พบว่า ข้าราชการบำนาญที่สังกัดกระทรวงศึกษา และข้าราชการ/ลูกจ้าง/ที่สังกัดหน่วยงานอื่น รวมถึงครูโรงเรียนเอกชนกู้เงินสินเชื่อในโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนทั้งสิ้น 404,340 บัญชี เงินต้นคงเหลือรวม 354,439.39 ล้านบาท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า ข้าราชการ/ลูกจ้าง/ข้าราชการบำนาญ/ครูโรงเรียนเอกชนตามข้างตันไม่สามารถหักเงินดือน หรือ ชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไข โดยค้างชำระ 1 – 90 วัน จำนวน 46,420 บัญชี เงินตันคงเหลือ 59,999.21 ล้านบาท และค้างชำระเกิน 90 วัน (NPLs) จำนวน 12,738 บัญชี เงินต้นคงเหลือ 12,283.37 ล้านบาท รวมจำนวนหนี้ค้างชำระทั้งสิ้น จำนวน 76,158 บัญชี เงินต้นคงเหลือ 72,282.58 ล้านบาท โดยสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้หักเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญสุทธิ หลังจากหักชำระหนี้แล้วคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 อีกทั้งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวม

ในการนี้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผิดนัดชำระหนี้จนส่งผลกระทบต่อสถานะของลูกหนี้ จนเป็นหตุให้ต้องถูกดำเนินคดี บังคับคดี ในคดีแพ่งและคดีล้มละลาย ธนาคารออมสินจึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด แจ้งข้าราชการ/ลูกจ้าง/ข้าราชการบำนาญ ครูโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ธนาคารออมสินสาขาที่ใช้บริการ หรือลงทะเบียนทาง QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อป้องกันไม่ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหนี้ค้างชำระถูกดำเนินคดี

ข่าวดี!! ธนาคารออมสิน ออกมาตรการผ่อนปรนชำระหนี้ สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข่าวดี!! ธนาคารออมสิน ออกมาตรการผ่อนปรนชำระหนี้ สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่