นายกฯ มอบคำขวัญ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 64
นายกฯ มอบคำขวัญ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 64

นายกฯ มอบคำขวัญ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 64

คำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

“งดเหล้า ห่างโควิด ชีวิตจะปลอดภัย”

นายกฯ มอบคำขวัญ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 64
นายกฯ มอบคำขวัญ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 64

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมภาคีเครือข่าย ชวนคนไทย “งดเหล้า ห่างโควิด ชีวิตจะปลอดภัย” ย้ำไม่รวมกลุ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อน-หลังฉีดวัคซีนโควิดอย่างน้อย 48 – 72 ชั่วโมง พร้อมจัดกิจกรรมเข้าพรรษา “เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า” เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ด้านสสส. หนุนบังคับใช้ พ.ร.บ.เหล้าเข้มข้น ยกระดับ “ให้เหล้าเท่ากับแช่ง” เป็น “ห่วงใครไม่ให้เหล้า” ชี้เข้าพรรษา 3 เดือน ประหยัดค่าซื้อเหล้ากว่า 6 พันล้านบาท

8 กรกฎาคม 2564 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์  ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานแถลงข่าว กิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 ร่วมกับ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และนายสุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ นพ.ม.ล.สมชาย กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปี เป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชน ลด ละ เลิก ดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาโดย สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 มีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า การรักษาเบญจศีลข้อที่ 5 ให้บุคคลงดเว้นจากการดื่มสุรา จะช่วยลดอัตราอาชญากรรม อุบัติเหตุ และเหตุไม่พึงประสงค์ต่างๆ ท่านทั้งหลายควรจะสำนึกถึงผลร้ายของการเสพสิ่งมึนเมาแล้วตั้งใจงดเว้นการเสพสิ่งเหล่านั้นให้ได้โดยเด็ดขาด เพื่อเปิดโอกาสให้ตน มีกายและจิตสมบูรณ์พร้อม อยู่เสมอ” รวมทั้งผู้นำศาสนา ทั้งคริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ ล้วนมีโอวาทมุ่งเน้นให้เห็นถึงผลกระทบด้านลบจากการดื่มสุราทั้งสิ้น นอกจากนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติปีนี้ว่า “งดเหล้า ห่างโควิด ชีวิตจะปลอดภัย”เนื่องจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง การลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และยังช่วยให้ครัวเรือนประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย 

           นพ.ม.ล.สมชาย กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)จัดกิจกรรม “เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า” โดยตั้งเป้าหมายให้ อสม. ชวนคนในครอบครัวและคนรอบข้างอย่างน้อย 3 คน ลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วง 3 เดือนเข้าพรรษาที่จะถึงในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ชวนผู้ต้องการเลิกเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาในโรงพยาบาลทุกระดับ และเชียร์ ติดตามให้กำลังใจผู้ที่เข้าสู่ระบบบำบัดรักษา หลังกลับสู่ชุมชน เพื่อการตัดสินใจเลิกดื่มถาวร โดยประชาชนสามารถลงชื่อออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ Stopdrink.com เว็บไซต์ อสม.com และ Application Smart อสม.

       “ขอเชิญชวนให้คนไทย ลด ละ เลิกการดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษานี้ เพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยการ “1 ลด 3 เพิ่ม” คือ ลดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มเงินในกระเป๋า เพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกาย และเพิ่มความสุขในครอบครัว รวมทั้งขอให้เข้มมาตรการป้องกันตนเองสูงสุด ไม่จับกลุ่มตั้งวงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นพฤติกรรมเสี่ยงสำคัญที่ทำให้ติดเชื้อง่ายขึ้น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือบ่อยๆ ลดการแพร่ระบาดโควิด 19” นพ.ม.ล.สมชายกล่าว

         ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงเข้าพรรษาปีนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญในการรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิกเหล้าเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน รวมถึงได้มีการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงาน เป็นที่โดดเด่น ด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งภาครัฐและเอกชน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน ประกอบด้วย รางวัลประเภทบุคคล จำนวน 15 รางวัล เป็น อสม. ผู้มีผลงานดีเด่น จำนวน 1 รางวัล และประเภทองค์กร จำนวน 14 รางวัล รวมถึงศิลปินนักแสดงที่เป็นแบบอย่าง จำนวน 6 รางวัล รวมทั้งสิ้น 35 รางวัล

        นพ.โอภาสกล่าวต่อว่า ผู้มีปัญหาจากการดื่มสุราสามารถเข้ารับบริการคัดกรอง ประเมินอาการติดสุรา และบำบัดรักษาได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า 1413 ขอเชิญชวนประชาชน ลด ละ หรือเลิกดื่มเหล้า โดยเฉพาะผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ควรดูแลรักษาสุขภาพ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนและหลังการฉีดอย่างน้อย 48 – 72 ชั่วโมง เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ดียิ่งขึ้น 

        ด้านนายสุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า วันงดดื่มสุราแห่งชาติปีนี้ยังอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 การตั้งวงดื่มเหล้ามีส่วนทำให้เกิด Cluster ใหม่ได้ สสส. อยากใช้โอกาสนี้เชิญชวนให้ทุกคน ลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อตัดวงจรระบาดควบคู่กับการมีสุขภาพที่ดี โดยตลอดระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านมา สสส. และภาคีเครือข่ายงดเหล้ายืนยันเจตนารมณ์เดิม คือ ผลักดัน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ให้มีความเข้มข้นมากขึ้น รวมถึงเดินหน้าโครงการต่างๆ  เช่น “ให้เหล้าเท่ากับแช่ง” ที่ปัจจุบันชื่อมาเป็น “ห่วงใยใครไม่ให้เหล้า” และวันเข้าพรรษาในวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ จะมีการจัดกิจกรรม “สื่อรักให้พักเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีด้วยการลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดชีวิต โดยการประเมินผลการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2563 พบคนไทยร่วม งดดื่มเหล้าตลอดเทศกาลเข้าพรรษา 3 เดือน 6.95 ล้านคน ประหยัดเงิน 6,326 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 1,885 บาท/คน สะท้อนให้เห็นว่าการหยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นผลดีกับคุณภาพชีวิตทุกมิติ 

     “เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติวันนี้ สสส. เชิญชวนให้ทุกคนใช้โอกาสนี้เป็นก้าวแรกของการลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อดูแลภูมิคุ้มกันร่างกายให้ดี และลดโอกาสติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงเป็นการช่วยลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ เพราะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากทำให้เสี่ยงติดเชื้อรุนแรงและทำให้ปอดมีโอกาสติดเชื้อ 2.9 เท่า ยังมีส่วนยับยั้งการเกิดระบบภูมิคุ้มกัน ขัดขวางการตอบสนองของวัคซีนโควิด 19” ดร.สุปรีดากล่าว

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่