ครม.เห็นชอบวันหยุดราชการ ประจำปี 2565 รวม 19 วัน และเพิ่มกรณีพิเศษอีก 4 วัน เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันในแต่ละช่วงเชื่อมโยงกับวันหยุดประจำสัปดาห์
ครม.เห็นชอบวันหยุดราชการ ประจำปี 2565 รวม 19 วัน และเพิ่มกรณีพิเศษอีก 4 วัน เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันในแต่ละช่วงเชื่อมโยงกับวันหยุดประจำสัปดาห์

ครม.เห็นชอบวันหยุดราชการ ประจำปี 2565 รวม 19 วัน และเพิ่มกรณีพิเศษอีก 4 วัน เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันในแต่ละช่วงเชื่อมโยงกับวันหยุดประจำสัปดาห์

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 มีมติรับทราบภาพรวมวันหยุดราชการ ประจำปี 2565 จำนวน 19 วัน และเห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 จำนวน 4 วัน ได้แก่ (1) วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 (2) วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 (3) วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 (4) วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565

ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันหยุดราชการดังกล่าว (ตามข้อ 1) ที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้วซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน

ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 มีผลทำให้ภาพรวมวันหยุดราชการ ประจำปี 2565 มีจำนวน 19 วัน ดังนี้

 1. วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม
 2. วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ 3 มกราคม 1 วัน
 3. วันมาฆบูชา 16 กุมภาพันธ์ 1 วัน
 4. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 1 วัน
 5. วันสงกรานต์ 13 – 15 เมษายน 3 วัน
 6. วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 1 วัน
 7. วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (สำนักพระราชวังจะประกาศเป็นปี ๆ ไป) พฤษภาคม 1 วัน
 8. วันวิสาขบูชา 15 พฤษภาคม
 9. วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 16 พฤษภาคม 1 วัน
 10. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 1 วัน
 11. วันอาสาฬหบูชา 13 กรกฎาคม 1 วัน
 12. วันเข้าพรรษา 14 กรกฎาคม 1 วัน
 13. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 1 วัน
 14. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 1 วัน
 15. วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 1 วัน
 16. วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 1 วัน
 17. วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช 24 ตุลาคม 1 วัน
 18. วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 1 วัน
 19. วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 1 วัน
 20. วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 12 ธันวาคม 1 วัน
 21. วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 1 วัน

โดยที่ในแต่ละปีที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันหลายวันเพื่อเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการประกาศเปิดประเทศเพื่อรับท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ จึงเห็นควรให้มีการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2565 เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันในแต่ละช่วงเชื่อมโยงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ จำนวน 4 วัน ได้แก่ (1) วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 (2) วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 (3) วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 (4) วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565

ครม.เห็นชอบวันหยุดราชการ ประจำปี 2565 รวม 19 วัน และเพิ่มกรณีพิเศษอีก 4 วัน เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันในแต่ละช่วงเชื่อมโยงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ 2

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กำหนดวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก เนื่องจากพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นเส้นทางและฐานพักแรม ซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงใช้เพื่อรวบรวมกำลังพล ฝึกอาวุธ และสะสมเสบียง ก่อนจะทรงยกทัพเข้ากรุงศรีอยุธยาเพื่อกอบกู้อิสรภาพ อนึ่ง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 กำหนดให้จังหวัดในภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว รวม 8 จังหวัด

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ ศธ360 องศา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่