ข้าราชการ-ลูกจ้าง กทม.เฮ! รับคนละ 1.2 หมื่นบาท สู้โควิด-19
ข้าราชการ-ลูกจ้าง กทม.เฮ! รับคนละ 1.2 หมื่นบาท สู้โควิด-19

ข้าราชการ-ลูกจ้าง กทม.เฮ! รับคนละ 1.2 หมื่นบาท สู้โควิด-19 เป็นค่าตอบแทนพิเศษ กรณีเกิดสาธารณภัยโรคโควิด-19 โดยให้แต่ละหน่วยงานเบิกจ่ายได้ทันที

ข้าราชการ-ลูกจ้าง กทม.เฮ! รับคนละ 1.2 หมื่นบาท สู้โควิด-19
ข้าราชการ-ลูกจ้าง กทม.เฮ! รับคนละ 1.2 หมื่นบาท สู้โควิด-19

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติงบกลางซึ่งเป็นงบประมาณประจำปี 2564 จำนวน 1,020 ล้านบาท มอบให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างโครงการ คนละ 12,000 บาท เป็นค่าตอบแทนพิเศษ กรณีเกิดสาธารณภัยโรคโควิด-19 โดยให้แต่ละหน่วยงานเบิกจ่ายได้ทันที

ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งที่ กทม. ได้ตัดสินใจเช่นนี้เป็นเพราะเมื่อสิ้นปี 2563 คณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2563 มีมติเห็นควรไม่จัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับข้าราชการและลูกจ้างเนื่องจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2562 ของกทม. เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปี ประกอบกับสภาพการณ์นั้น กทม. ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

สตง.จึงมีข้อเสนอแนะให้ กทม.พิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจำปี จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีเดียวกับปีที่ได้ขอรับการประเมิน พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรและการจ่ายเงินรางวัล ภายหลังดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน การปิดบัญชีรายรับ-รายจ่าย  และการรายงานการเงินประจำปีให้แล้วเสร็จก่อนจ่ายเงินรางวัลประจำปีให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง

ข้อเสนอแนะดังกล่าว เป็นแนวทางที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ทำให้ กทม. ควรดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าว ส่งผลให้คณะกรรมการฯ มีมติเห็นควรไม่จัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับข้าราชการและลูกจ้าง ประกอบกับก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้หน่วยราชการต่างๆ ไปจัดสรรงบประมาณของหน่วยเพื่อช่วยเหลือข้าราชการเป็นค่าตอบแทนกรณีพิเศษช่วงเหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย  

สำหรับงบกลาง เป็นงบที่ผู้ว่าฯกทม. สามารถนำไปใช้จ่ายได้ ซึ่งงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 กทม. ได้ขอจัดสรรงบไว้ 14,207,857,245 บาท ประกอบด้วย

1.เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 115,156,845 บาท

2.เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับน้ำท่วม จำนวน 125 ล้านบาท

3.เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร จำนวน 300 ล้านบาท

4.เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง จำนวน 2,700 ล้านบาท

5.เงินบำเหน็จลูกจ้าง จำนวน 1,035 ล้านบาท

6.ค่าติดตั้งไฟสาธารณะ จำนวน 100 ล้านบาท

7.เงินสำรองสำหรับค่างานส่วนที่เพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาได้ จำนวน 10 ล้านบาท

8.เงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร จำนวน 320,756,400 บาท

9.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและหรือนโยบายที่ได้รับมอบจากรัฐบาล จำนวน 3,975,618,000 บาท

10.เงินรางวัลและเงินช่วยเหลือ สำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี จำนวน 1,050 ล้านบาท

11.เงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ค้างจ่ายตามกฎหมาย จำนวน 1,500 บาท

12.เงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร จำนวน 220 ล้านบาท

13.เงินสำรองสำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 2,756,326,000 บาท

อย่างไรก็ตาม คาดว่าเงินค่าตอบแทนพิเศษ กรณีเกิดสาธารณภัยโรคโควิด-19 จำนวน 1,020 ล้านบาท จะใช้งบกลางในหมวดเงินรางวัลและเงินช่วยเหลือ สำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี ที่กทม. ได้ขอจัดสรรไว้ จำนวน 1,050 ล้านบาท

ขอบคุณที่มาและอ่านต่อ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 1 มีนาคม 2564

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่