หน้าแรก ข่าวทั่วไป กสทช.ประกาศคุม ค่าโทร – ข้อความ – เน็ต มือถือ ส่วนเกินโปรโมชั่น มีผลทันที 3 ธ.ค.63

กสทช.ประกาศคุม ค่าโทร – ข้อความ – เน็ต มือถือ ส่วนเกินโปรโมชั่น มีผลทันที 3 ธ.ค.63

กสทช.ประกาศคุม ค่าโทร - ข้อความ - เน็ต มือถือ ส่วนเกินโปรโมชั่น มีผลทันที 3 ธ.ค.63

589
0
กสทช.ประกาศคุม ค่าโทร - ข้อความ - เน็ต มือถือ ส่วนเกินโปรโมชั่น มีผลทันที 3 ธ.ค.63
กสทช.ประกาศคุม ค่าโทร - ข้อความ - เน็ต มือถือ ส่วนเกินโปรโมชั่น มีผลทันที 3 ธ.ค.63

กสทช.ประกาศคุม ค่าโทร – ข้อความ – เน็ต มือถือ ส่วนเกินโปรโมชั่น มีผลทันที 3 ธ.ค.63 ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เรื่อง การกำหนดและกำกับดูแลอัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ ในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายหลัก

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เรื่อง การกำหนดและกำกับดูแลอัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ ในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายหลัก ออกโดย พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ใจความว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศในส่วน ที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายหลัก เพื่อให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ และไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ แบ่งแยก หรือกีดกันผู้ใช้บริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ให้มีผลในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

อัตราขั้นสูงของค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายหลัก ใช้บังคับกับบริการ ดังนี้

(1) บริการเสียง (Voice)

(2) บริการข้อความสั้น (SMS)

(3) บริการข้อความมัลติมีเดีย (MMS)

(4) บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ (Mobile Internet)

ทั้งนี้ให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของรายการ ส่งเสริมการขายหลักที่มีการเสนอขายหรือให้บริการทั้งหมดไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าบริการที่กำหนด ไว้ในภาคผนวกท้ายประกาศนี้

ในกรณีที่สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบพบว่า ผู้รับใบอนุญาตกำหนดอัตราค่าบริการในส่วน ที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายหลักไม่เป็นไปข้างต้น ให้สำนักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไขปรับปรุงอัตราค่าบริการดังกล่าวให้เป็นไปตามอัตราขั้นสูง ของค่าบริการที่กำหนดไว้ในภาคผนวกท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม รายงานผลการดำเนินการ พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานและช่องทางในการตรวจสอบต่อสำนักงาน กสทช. ภายใน 7วันนับแต่ วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงาน กสทช. หากสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง กสทช.จะปรับเปลี่ยนตามเหมาะสม

สำหรับให้ผู้รับใบอนุญาตที่กำหนดอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งานของ รายการส่งเสริมการขายหลักที่มีการให้บริการเกินกว่าอัตราขั้นสูงของค่าบริการที่กำหนดไว้ในนี้ท้ายอยู่แล้ว ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ สามารถเรียกเก็บอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่า สิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายหลักตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับผู้ใช้บริการนั้นต่อไปจนกว่า รายการส่งเสริมการขายหลักตามสัญญาดังกล่าวของผู้ใช้บริการแต่ละรายจะสิ้นสุดลง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  270 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตทำการขยาย ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายหลักตามสัญญาที่มีอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ดาวน์โหลดประกาศในราชกาิจจานุเบกษา

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ pptvhd36.com

บทความก่อนหน้านี้อย.เผย ธ.ค.นี้ ปลดล็อค “กัญชา” พ้นยาเสพติด
บทความถัดไปดาวน์โหลด แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here