กรมบัญชีกลาง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการขอกันเงินงบประมาณปี 63 ไว้เบิกเหลื่อมปี มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19
กรมบัญชีกลาง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการขอกันเงินงบประมาณปี 63 ไว้เบิกเหลื่อมปี มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19

กรมบัญชีกลาง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการขอกันเงินงบประมาณปี 63 ไว้เบิกเหลื่อมปี มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19

กรมบัญชีกลาง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการขอกันเงินงบประมาณปี 63 ไว้เบิกเหลื่อมปี มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19
กรมบัญชีกลาง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการขอกันเงินงบประมาณปี 63 ไว้เบิกเหลื่อมปี มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้ออกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 135 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 แต่เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับล่าช้า ประกอบกับมีการจัดทำพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 ซึ่งใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ส่งผลให้กระบวนการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐล่าช้ากว่าปกติ ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งผลให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น กรมบัญชีกลางจึงออกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลื่อมปีเพิ่มเติม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจนถึงขั้นออกประกาศเชิญชวน หรือมีหนังสือเชิญชวนและบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แล้วแต่กรณี ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ GFMIS Web Online จากนั้นเลือกรายการเอกสารสำรองเงินที่ต้องการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กดยืนยันข้อมูล หากเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาค ต้องสรุปเลขที่เอกสารสำรองเงิน ส่งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือหน่วยงานผู้เบิกแทนเป็นผู้รวบรวมและยืนยันข้อมูล และส่งให้กรมบัญชีกลางในระบบ GFMIS (กรณีที่ต้องการยกเลิกรายการที่ยืนยันแล้วในระบบ GFMIS ให้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2563) ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทน สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีผ่านระบบ GFMIS

อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวย้ำว่า “ขอให้หน่วยงานของรัฐเร่งดำเนินการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2563 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้จัดทีมดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะทั้งในกรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานของรัฐ ให้สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติดังกล่าว หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ”

กรมบัญชีกลาง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการขอกันเงินงบประมาณปี 63 ไว้เบิกเหลื่อมปี มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19
กรมบัญชีกลาง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการขอกันเงินงบประมาณปี 63 ไว้เบิกเหลื่อมปี มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19

ขอบคุณข้อมูล : กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่