ตรีนุช ย้ำ!! ไม่ได้เรียนครูแต่อยากมีตั๋วครู ต้องผ่าน 7 Module 420 ชั่วโมง ที่คุรุสภากำหนด
ตรีนุช ย้ำ!! ไม่ได้เรียนครูแต่อยากมีตั๋วครู ต้องผ่าน 7 Module 420 ชั่วโมง ที่คุรุสภากำหนด

ตรีนุช ย้ำ!! ไม่ได้เรียนครูแต่อยากมีตั๋วครู ต้องผ่าน 7 Module 420 ชั่วโมง ที่คุรุสภากำหนด

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่าที่ประชุมได้พิจารณาแผนการประเมินผลงานและการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา ตามกรอบเกณฑ์การประเมินสัญญาจ้างว่าแผนการทำงานตลอดทั้งปีเป็นอย่างไร เพื่อให้ที่ประชุมเห็นชอบแผนการทำงานตลอดทั้งปีว่าจะมีภารกิจรับผิดชอบด้านต่าง ๆ เพื่อสิ้นปีงบประมาณจะได้มีการประเมินตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราวให้มีมาตรฐานความรู้ด้านวิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยเฉพาะกลุ่มครูต่างชาติ และครูที่ไม่ได้จากคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ หรือสายครูมาโดยตรง เนื่องจากผู้ที่ไม่ได้จบสายครูมาโดยตรงจะต้องไปเรียนเพิ่มในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ ป.บัณฑิต เพิ่มเติม แต่ขณะนี้การเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิตได้ถูกเลิกไปแล้ว

ตรีนุช ย้ำ!! ไม่ได้เรียนครูแต่อยากมีตั๋วครู ต้องผ่าน 7 Module 420 ชั่วโมง ที่คุรุสภากำหนด
ตรีนุช ย้ำ!! ไม่ได้เรียนครูแต่อยากมีตั๋วครู ต้องผ่าน 7 Module 420 ชั่วโมง ที่คุรุสภากำหนด 2

ดังนั้นคุรุสภาจึงได้จัดทำหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูสำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราวให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจำนวน 420 ชั่วโมง ใน 7 Module ได้แก่

1.การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาการปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

3.เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้

4.การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

5.การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

6.การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและ

7.จิตวิญญาณความเป็นครูและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

ซึ่งทั้ง 7 Moduleนี้ตอบโจทย์ของการเป็นครูว่าจะมีมาตรฐานใดบ้าง รวมถึงช่วยแก้ปัญหาขาดครูของโรงเรียนเอกชนและสถานศึกษาอาชีวะด้วย.

ขอบคุณที่มา :: At_HeaR ข่าวจริงเข้าหู

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่