กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ปี 2566 สมัครภายในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ปี 2566 สมัครภายในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ปี 2566 สมัครภายในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565

ประกาศๆ โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566

เพื่อกระตุ้น รณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ให้กับเครือข่ายสถานศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาทั่วประเทศได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมโดยใช้เยาวชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของครู อาจารย์ ผู้เรียนและชุมชนโดยรอบสถานศึกษา

** หมดเขตรับสมัครภายในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ปี 2566 สมัครภายในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ปี 2566 สมัครภายในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ปี 2566 สมัครภายในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ปี 2566 สมัครภายในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565

วิธีการส่งผลงานโรงเรียนปลอดขยะ

1. ดาวน์โหลดเอกสารและศึกษารายละเอียดโครงการฯรายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลด ที่นี่..

2. จัดทำเล่มผลงานตามแบบฟอร์มการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2566 ดาวน์โหลด >> แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566 ไฟล์เวิร์ด

3. ส่งเล่มผลงาน เพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ

ผ่านเข้ารอบที่ 1 จัดส่งเอกสารที่…

กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ ชั้น 2 กรมล่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ช่องทางเดียวเท่านั้น !!!

4. ตรวจสอบรายชื่อชุมชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนปลอดขยะและข่าวสารต่างๆ ผ่าน Facebook :

รายงานผลการดำเนินงาน

โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ให้ดำเนินการจัดทำเล่มรายงาน พร้อมทั้งมีแบบฟอร์มรายงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน (ที่อยู่ จำนวนนักเรียน จำนวนบุคลากรในโรงเรียนสภาพแวดล้อม) และสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ

ส่วนที่ ๒ เอกสารแนบตามเกณฑ์การประเมิน

๑) นโยบาย การสนับสนุน และแผนการดำเนินงาน

๒) กระบวนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจัดการขยะ

๓) การจัดการขยะภายในโรงเรียนโดยใช้หลัก ๓Rs

๔) ผลสำเร็จและความยั่งยืนของโรงเรียนปลอดขยะ

๕) การจัดการขยะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

หมายเหตุ

๑ มีรูปภาพประกอบแต่ละกิจกรรมพร้อมข้อมูลต่างๆเป็นหลักฐานสาคัญสำหรับการให้คะแนนและมีผลต่อคะแนนเป็นอย่างมาก

๒) ข้อมูลที่เป็นปริมาณขยะมีผลต่อคะแนนเป็นอย่างมาก รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล

๓) หากหัวข้อไหนไม่มีข้อมูลให้ข้ามหัวข้อนั้นไป เช่น หัวข้อนวัตกรรม หากไม่มีไม่ควรใส่ข้อมูลอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้อง

๔) มีเบอร์โทรผู้ประสานงาน ผู้รับผิดชอบหลัก เพื่อการติดต่อประสานงาน

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

ส่วนที่ 1 นโยบาย การสนับสนุน และแผนการดำเนินงาน (20 คะแนน)

ส่วนที่ 2 กระบวนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจัดการขยะ (30 คะแนน)

ส่วนที่ 3 การจัดการขยะภายในโรงเรียนโดยใช้หลัก 3R (40 คะแนน)

ส่วนที่ 4 ผลสำเร็จและความยั่งยืนของโรงเรียนปลอดขยะ (40 คะแนน)

ส่วนที่ 5การจัดการขยะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) (10 คะแนน)

***หมายเหตุ โรงเรียนที่ส่งเอกสารรายงานเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปี ๒๕๖๖ และได้รับการประเมินเอกสารรายงานได้คะแนนระดับมาตรฐานขึ้นไป จะได้รับใบประกาศอิเล็กทรอนิกส์จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม***

สามารถดาวน์โหลดเอกสารและศึกษารายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการฯและติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School – DEQP

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2298 5608 ต่อ 1296, 1293 และ1298

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่