แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ว6/2566
แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ว6/2566

แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ว6/2566

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕’๖๕ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนเงินเดือนได้กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ได้รับเรื่องเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก่อนวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนสามารถดำเนินการต่อไปได้ทุกขั้นตอน นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปรับเปลี่ยนอำนาจการบริหารงานบุคคลไม่เกิดผลกระทบต่อการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งมิได้เป็นการกำหนดแนวปฏิบัติเกินกว่าที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มติมคำสั่งหัวหนัาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖o เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดไว้โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗ ในการวินิจฉัยแก้ไขปัญหาการดำเนินการตามกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ จึงมีมติกำหนดแนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตังนี้

๑. กรณีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเตือนของชำราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งเกี่ยวกับการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้มีการคำนวณวงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ ๓ ของเงินเดือนรวมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เฉพาะตำแหน่งที่มีผู้ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการดำเนินการก่อนวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนสามารถดำเนินการต่อไปได้ทุกขั้นตอนและเสนอ กศจ.พิจารณาให้ความเห็นชอบตามกฎ ก.ค.ศ.ฯ ฉบับตังกล่าวต่อไปได้ จนกว่าจะมี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

๒. การออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ออกคำสั่งตามมติตังกล่าว ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑

แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ว6/2566
แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ว6/2566 3
แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ว6/2566
แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ว6/2566 4

ขอบคุณ :: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่