กคศ.มีมติเห็นชอบ(ร่าง) แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  ครั้งที่ 3/2566 วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุม และมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการการประชุมซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีมติที่สำคัญ ดังนี้

กคศ.มีมติเห็นชอบ(ร่าง) แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.
กคศ.มีมติเห็นชอบ(ร่าง) แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. 2

(ร่าง) แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดังนี้

         1. (ร่าง) แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ยกเว้นสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)

         2. (ร่าง) แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

         3. (ร่าง) แนวปฏิบัติวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ยกเว้นสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)

         สืบเนื่องจากที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งฯ ที่ 19/2560 ซึ่ง พรบ.ดังกล่าว กำหนดให้มี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ทำหน้าที่การบริหารงานบุคคลตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดไว้ แทน กศจ. และปรับเปลี่ยนผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งฯ ในเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ไปเป็นอำนาจของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา จึงส่งผลต่อการบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ซึ่งดำเนินการไว้ก่อนที่พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

        ดังนั้น ก.ค.ศ. จึงได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งฯ ได้ภายหลังจากมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เรียบร้อยแล้ว โดยหลักการสำคัญของ (ร่าง) หลักเกณฑ์ดังกล่าว สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

        1. แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งฯ ใช้ในการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งฯ สำหรับกรณีที่ มีผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย และผู้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. (ยกเว้นสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) ซึ่งได้ดำเนินการไว้ก่อนพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งฯ ที่ 19/2560 มีผลใช้บังคับและบัญชีดังกล่าวยังไม่ครบอายุการขึ้นบัญชี

        2. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย หรือบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ แล้วแต่กรณี ของแต่ละ กศจ. ให้เป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนั้น ๆ

        3. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 หรือเขตเดียวในจังหวัด มีหน้าที่ดูแล ควบคุม และประสานงานเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จนกว่าจะครบอายุการขึ้นบัญชีหรือบัญชีถูกยกเลิก

        สำหรับบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เนื่องจากการประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ แยกเป็นสังกัด สพป. และสังกัด สพม. ดังนั้น จึงมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 หรือเขตเดียวในจังหวัด มีหน้าที่ดูแล ควบคุม และประสานงานเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ สังกัด สพป. และให้ สพม. มีหน้าที่ดูแล ควบคุมและประสานงานเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ สังกัด สพม. จนกว่าจะครบอายุการขึ้นบัญชีหรือบัญชีถูกยกเลิก

        4. การดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีของ กศจ. ในจังหวัดนั้น

                4.1 การบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อสถานศึกษามีตำแหน่งว่าง ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีตำแหน่งว่าง เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเพื่อมีมติอนุมัติจำนวนตำแหน่งว่างกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีตำแหน่งว่างแจ้งมติดังกล่าวไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ทำหน้าที่ดูแลบัญชี เพื่อเรียกตัวผู้ขึ้นบัญชีมารายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

                4.2 การบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ให้ดำเนินการดังนี้

                     1) การบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในสังกัด สพป. เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีตำแหน่งว่าง ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีตำแหน่งว่าง เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเพื่อมีมติอนุมัติจำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีตำแหน่งว่างแจ้งมติดังกล่าวไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ทำหน้าที่ดูแลบัญชี เพื่อเรียกตัวผู้ขึ้นบัญชีมารายงานตัวเพื่อเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ จะบรรจุและแต่งตั้ง

                    2) การบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในสังกัด สพม. เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีตำแหน่งว่าง ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่มัธยมศึกษา พิจารณาเพื่อมีมติอนุมัติจำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้ง แล้วจึงเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

        5. การดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยการขอใช้บัญชีจาก กศจ. อื่น

               5.1 เมื่อสถานศึกษามีตำแหน่งว่าง ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีตำแหน่งว่างเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณากำหนดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีมติอนุมัติให้ขอใช้บัญชี ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งมติไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้

               5.2 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (เจ้าของบัญชี) เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษานั้น พิจารณาเพื่อมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ หากมีมติอนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สอบถามความสมัครใจผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และแจ้งรายชื่อผู้สมัครใจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขอใช้บัญชีทราบเท่ากับจำนวนตำแหน่งว่างตามที่ขอ

               5.3 เมื่อผู้สอบแข่งขันได้รายใดได้รับการประกาศขึ้นบัญชีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอใช้บัญชีแล้วผู้สอบแข่งขันได้รายนั้นจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีเดิม

        6. การบรรจุและแต่งตั้ง ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 (3) หรือ (4) แล้วแต่กรณี สั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานตำแหน่ง โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา โดยให้บรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่และตามจำนวนตำแหน่งว่าง

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ ก.ค.ศ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่