หน้าแรก ข่าวการศึกษา ก.ค.ศ.แจง แนวปฏิบัติการดําเนินการขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน

ก.ค.ศ.แจง แนวปฏิบัติการดําเนินการขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน

ก.ค.ศ.แจง แนวปฏิบัติการดําเนินการขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน

991
0
ก.ค.ศ.แจง แนวปฏิบัติการดําเนินการขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
ก.ค.ศ.แจง แนวปฏิบัติการดําเนินการขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน

ก.ค.ศ.แจง แนวปฏิบัติการดําเนินการขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน

สํานักงาน ก.ค.ศ. มีหนังสือราชการ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว๑๗ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติการดําเนินการขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการจังหวัดและผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง
๑. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ .
๒. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
๓. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและ วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาทราบ และถือปฏิบัติ ต่อมาส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษา ได้มีหนังสือหารือ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ การดําเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๓.๑ ของหมวด ๕ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว ว่ากรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด และได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และ ยังไม่เคยขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือ ที่อ้างถึง ๓ มาก่อน จะสามารถยื่นคําขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ในช่วงระยะเวลา เปลี่ยนผ่าน ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๓.๑ ของหมวด ๕ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ได้หรือไม่ นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติกําหนดแนวปฏิบัติการดําเนินการกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผ่านการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด และได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีคุณสมบัติในการยื่นคําขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตามที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ให้สามารถขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ที่กําหนดไว้ในข้อ ๓.๑ ของหมวด ๕ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ก.ค.ศ.แจง แนวปฏิบัติการดําเนินการขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
ก.ค.ศ.แจง แนวปฏิบัติการดําเนินการ ขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
ก.ค.ศ.แจง แนวปฏิบัติการดําเนินการขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
ก.ค.ศ.แจง แนวปฏิบัติการดําเนินการ ขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ในหัวข้อ “ดรุณศึกษา : แบบเรียนภาษาไทยจากใจครูฝรั่ง” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป รับเกียรติบัตรผ่านทาง E-mailกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มัธยม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
บทความถัดไปแบบทดสอบความรู้สังคมศึกษา รับเกียรติบัตรสูงสุดถึง 7 ใบ เมื่อผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดยกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกาญภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่