สพฐ.แจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินการคืนตำแหน่งว่าง ผอ.-ครู จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้คืนรร.ที่มี 120 คนขึ้นไป
สพฐ.แจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินการคืนตำแหน่งว่าง ผอ.-ครู จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้คืนรร.ที่มี 120 คนขึ้นไป

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ

สพฐ.แจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินการคืนตำแหน่งว่าง ผอ.-ครู จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้คืนรร.ที่มี 120 คนขึ้นไป

แนวปฏิบัติการดำเนินการจัดสรรอัตราว่าง 2565 มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2562 – 2565 และแนวปฏิบัติมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2562 – 2565 และแนวปฏิบัติ (อ้างอิง: หน้า 81 – 82) ของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ได้กำหนดแนวทางการจัดสรรอัตราว่าง จากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังนี้

❖ มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2562 – 2565 และแนวปฏิบัติ

1. ตำแหน่งที่เห็นควรจัดสรรคืนทั้งหมด เพื่อให้ส่วนราชการสามารถแต่งตั้งบุคคลได้อย่างต่อเนื่องทันที

– ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในแผนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออยู่ในแผนการควบรวมสถานศึกษา ให้ส่วนราชการแต่งตั้งบุคคลได้อย่างต่อเนื่องทันที เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อการบริหารงานของสถานศึกษาตลอดจนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ

2. ตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด พิจารณาจัดสรรตามเงื่อนไขเฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้

2.1 ตำแหน่งสำหรับบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล
2.2 ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป และไม่อยู่ในแผนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3 ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) และ ในพื้นที่พิเศษ เสี่ยงภัย ทุรกันดาร ชนกลุ่มน้อย เกาะ ภูเขา และพื้นที่ในเขตชายแดนที่มี่อาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
2.4 ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในโรงเรียนการศึกษาเพื่อคนพิการ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ หรือเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School Project) หรือโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ

❖ หลักการพิจารณาจัดสรร ให้ สพท. และ สศศ. ดำเนินการตามแนวทางการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จัดสรรให้โรงเรียนตามเงื่อนไข ดังนี้

1.1 โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป ซึ่งไม่อยู่ในแผนการถ่ายโอนให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือไม่อยู่ในแผนการควบรวมสถานศึกษา

1.2 โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) และ ในพื้นที่พิเศษ เสี่ยงภัย ทุรกันดาร ชนกลุ่มน้อย เกาะ ภูเขา และพื้นที่ในเขตชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน

1.3 โรงเรียนการศึกษาเพื่อคนพิการ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ หรือเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) หรือโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ

1.4 ตำแหน่งที่เหลือจากการจัดสรร ตามข้อ 1.1, 1.2 และ 1.3 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) รายงานส่งคืน สพฐ.

2. ตำแหน่งครูผู้สอน ดำเนินการจัดสรรอัตราตามลำดับ ดังนี้

2.1 จัดสรรให้สถานศึกษา เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการต่าง ๆ ดังนี้
1) นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2) นักศึกษาทุนโครงการ สควค.
3) นักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม

2.2 อัตราที่เหลือจาก ข้อ 2.1 จัดสรรให้โรงเรียนตามเงื่อนไข ดังนี้

1) จัดสรรให้โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป ที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2) จัดสรรให้โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ (จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) และในพื้นที่พิเศษ เสี่ยงภัย ทุรกันดาร ชนกลุ่มน้อย เกาะ ภูเขา และพื้นที่ในเขตชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
3) โรงเรียนการศึกษาเพื่อคนพิการ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ หรือเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) หรือโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ

2.3 เมื่อจัดสรรอัตราให้โรงเรียนตามเงื่อนไขที่ คปร. และ ก.ค.ศ. กำหนดแล้ว สงวนอัตราไว้ ร้อยละ 25 เพื่อดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 และร้อยละ 50 กรณีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 17 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

2.4 อัตราที่เหลือจาก ข้อ 2.3 นำไปบริหารจัดการตามความสำคัญจำเป็น (รับย้าย/โอน/สอบแข่งขันฯ)

สพฐ.แจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินการคืนตำแหน่งว่าง ผอ.-ครู จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้คืนรร.ที่มี 120 คนขึ้นไป 7
สพฐ.แจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินการคืนตำแหน่งว่าง ผอ.-ครู จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้คืนรร.ที่มี 120 คนขึ้นไป 8

3.หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับจัดสรรอัตราคืน (ประกอบด้วย ตำแหน่งผอ.สถานศึกษา รอง ผอ.สถานศึกษา และข้าราชการครู) ไม่สามารถบริหารจัดการได้

เนื่องจาก ไม่มีโรงเรียนที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ ก.ค.ศ. หรือ ไม่มีโรงเรียนตามเงื่อนไข คปร.(คปร. กำหนดเงื่อนไขฯ ให้คืนฯ ในโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่น้อยกว่า 120 คน, โรงเรียนพื้นที่พิเศษ,โรงเรียนพระราชดำริ, โรงเรียนร่วมพัฒนา, โรงเรียนดีประจำตำบล, บรรจุนักศึกษาทุน) และบริหารจัดการอัตราว่างให้โรงเรียนทุกโรงเรียนไม่มีความขาดครูแล้ว ขอให้สงวนอัตราว่างดังกล่าวพร้อมรายงานส่งคืนอัตราให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแบบรายงานส่งคืนอัตรา

ทั้งนี้ อัตราว่างที่ระบุใน “แบบรายงานส่งคืนอัตรา” เป็นอัตราที่ สพฐ. สงวนไว้และห้าม สพท.นำไปใช้ทุกกรณีโดยอัตราดังกล่าวจะคงค้างอยู่ในบัญชีถือจ่าย จ.18 ของ สพท. จนกว่าจะมีการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปกำหนดยัง สพท. อื่น หาก สพท. มีความประสงค์หรือความจำเป็นต้องใช้อัตราที่เคยรายงานส่งคืนให้ดำเนินการขออนุมัติ สพฐ. เป็นรายกรณี และยังไม่สามารถใช้ตำแหน่งดังกล่าวได้จนกว่า สพฐ. จะอนุมัติจัดสรรคืนอัตราดังกล่าว

สพฐ.แจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินการคืนตำแหน่งว่าง ผอ.-ครู จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้คืนรร.ที่มี 120 คนขึ้นไป 9
สพฐ.แจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินการคืนตำแหน่งว่าง ผอ.-ครู จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้คืนรร.ที่มี 120 คนขึ้นไป
สพฐ.แจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินการคืนตำแหน่งว่าง ผอ.-ครู จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้คืนรร.ที่มี 120 คนขึ้นไป 10
สพฐ.แจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินการคืนตำแหน่งว่าง ผอ.-ครู จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้คืนรร.ที่มี 120 คนขึ้นไป 11
สพฐ.แจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินการคืนตำแหน่งว่าง ผอ.-ครู จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้คืนรร.ที่มี 120 คนขึ้นไป
สพฐ.แจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินการคืนตำแหน่งว่าง ผอ.-ครู จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้คืนรร.ที่มี 120 คนขึ้นไป 12

อ่านเพิ่มเติมที่ : เช็คด่วน!! สพฐ.จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ จำนวน 16,956 อัตรา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอบคุณที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่