ว31/2565 แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา วิชา สาขา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

ว31/2565 แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา /วิชา / สาขา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ก.ค.ศ. ได้กำหนดบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก หรืออัตรากำลังในแต่ละประเภทวิชา หรือตามความประสงค์ของส่วนราชการ และสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้นำไปกำหนดไว้ในระบบ DPAเรียบร้อยแล้ว

ว31/2565 แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา วิชา สาขา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
ว31/2565 แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา วิชา สาขา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

ดังนั้น เพื่อให้การระบุรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความซัดเจน และสอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว ก.ค.ศ. จึงมีมติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ระบุรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๓ แล้วแต่กรณี แต่หากมีความประสงค์ที่จะขอรับการประเมินในรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต่างไปจากที่กำหนดไว้ในระบบ DPA ขอให้ดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

๑. ให้ข้าราชการครูยื่นคำขอเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ㆍ ต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ โดยยังไม่ต้องยื่นคำขอผ่านระบบ DPA

๒. ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ส่งคำขอพร้อมหลักฐานในรูปแบบฟล์ดิจิทัล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ถึงหน่วยงานการศึกษาต้นสังกัดหรือส่วนราชการ แล้วแต่กรณี ตามลำดับ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นในการกำหนดรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าว ในระบบ DPA

ทั้งนี้ เกณฑ์พิจารณาสำหรับการกำหนดรายวิชาวิชา/สาข1/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ต่างไปจากที่กำหนดไว้ในระบบ DPA มีดังนี้
๑) เป็นรายวิชาวิชา/สาข/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีการเปิดการเรียนการสอนมาแล้วอย่างน้อย ๓ ปีการศึกษา

๒)’รายวิชาวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอกำหนดเพิ่มเติมจะต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่ ก.ค.ศ. กำหนด และสอดคล้องกับกรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา หรืออัตรากำลังในแต่ละประเภทวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเป็นไปตามที่สำนักงาน กศน. เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แล้วแต่กรณี

๓. กรณีที่หน่วยงานการศึกษาต้นสังกัดพิจารณาแล้วเห็นว่ารายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น มีความสอดคล้องกับหลักสูตร หรืออัตรากำลัง หรือกรอบอัตรากำลัง ของส่วนราชการให้นำรายวิชาวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าว พร้อมเหตุผล เสนอให้ส่วนราชการพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกำหนดรายวิชา/วิซา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าวลงในระบบ DPA ต่อไป แต่หากหน่วยงานการศึกษาต้นสังกัดหรือส่วนราชการพิจารณาเห็นว่ารายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมินไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาตามข้อ 4 ให้แจ้งสถานศึกษาเพื่อให้ผู้ขอรับการประเมินยื่นคำขอในสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในระบบ DPA ต่อไป

ว31/2565 แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา วิชา สาขา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  7
ว31/2565 แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา วิชา สาขา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  8
ว31/2565 แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา วิชา สาขา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  9
ว31/2565 แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา วิชา สาขา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  10
ว31/2565 แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา วิชา สาขา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  11

เอกสาร
https://drive.google.com/file/d/14wTPxgEILcWx4gMWFoBzX3ZyYlHwIHxj/view?usp=sharing

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.
https://otepc.go.th/th/content_page/item/4184-31-2565.html

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่