หน้าแรก ข่าวการศึกษา สพฐ.แจ้งแนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ ATK ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19

สพฐ.แจ้งแนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ ATK ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19

สพฐ.แจ้งแนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ ATK ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19

1549
0
สพฐ.แจ้งแนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ ATK ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19
สพฐ.แจ้งแนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ ATK ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19

สพฐ.แจ้งแนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ ATK ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19

สพฐ.เปิดช่องให้สถานศึกษาใช้เงินอุดหนุนรายหัวและเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซื้อชุดตรวจ ATK ได้แต่ต้องไม่กระทบต่อการใช้งบประมาณบริหารโรงเรียน ถ้าจะซื้อให้ปรับแผนปฏิบัติการและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวทางการเตรียมการเปิด ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔) ข้อ ๓.๑.๓.๒ (๒) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยวิธีการที่เหมาะสม ก่อนเข้า Quarantine Zone เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นั้น
ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้สถานศึกษามีแนวทางปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อ ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้สถานศึกษาดําเนินการ ดังนี้

๑. กรณีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกําหนดให้มีการตรวจคัดกรองด้วย ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) หรือวิธีการอื่น ๆ ขอให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อขอรับการสนับสนุน บุคลากรและชุดตรวจที่ได้มาตรฐาน หรือตามที่คณะกรรมการการโรคติดต่อจังหวัดเห็นขอบ ตามหนังสือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๕๐๑๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๒. กรณีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกําหนดให้สถานศึกษาจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาสามารถนําเงินอุดหนุนไปจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยดําเนินการดังนี้

๒.๑ รายการค่าจัดการเรียนการสอนที่มีงบประมาณเพียงพอโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ งบประมาณในการบริหาร การจัดการเรียนการสอน โดยให้สถานศึกษาปรับแผนปฏิบัติการประจําปี/แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการประจําปี ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒.๒ รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีงบประมาณเพียงพอโดยไม่ส่งผลกระทบ ต่อการใช้งบประมาณในการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยให้สถานศึกษาดําเนินการปรับแผน แผนการดําเนินการในแผนปฏิบัติการประจําปี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการประจําปี ต้องผ่านความเห็นชอบ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒.๓ เงินรายได้สถานศึกษาเฉพาะในส่วนที่มิได้เก็บจากผู้ปกครองหรือนักเรียน ที่มีงบประมาณ คงเหลือเพียงพอ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓. ให้สถานศึกษาดําเนินการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ได้อนุมัติหลักการให้ส่วนราชการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจ และน้ํายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS – COV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจน ด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test Kits) ได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การดําเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสําหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และจัดซื้อตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ สถานศึกษาต้องคํานึงถึงงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับโดยไม่ส่งผลกระทบในการบริหาร การจัดการเรียนการสอน และจัดซื้อชุดอุปกรณ์การตรวจที่ได้มาตรฐานเป็นสําคัญ

ขอบคุณที่มา : Facebook ตามฝัน คนบ้านไกล

บทความก่อนหน้านี้สพฐ.ติวเข้มศึกษานิเทศก์ ต้องทำงานเชิงรุกแบบเข้มข้น
บทความถัดไปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ บ่มเพาะครูสู่นักเรียน “ฟรี” ระยะเวลาดำเนินการ : จำนวน 8 ครั้ง วันเสาร์ ที่ 22 มกราคม 2565 ถึง เดือน เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. รับจำนวนจำกัด !!!!
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่