หน้าแรก ข่าวการศึกษา แนวทางการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เกณฑ์ 3 ด้าน ประกาศผลต้นเดือนสิงหาคมนี้

แนวทางการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เกณฑ์ 3 ด้าน ประกาศผลต้นเดือนสิงหาคมนี้

แนวทางการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เกณฑ์ 3 ด้าน ประกาศผลต้นเดือนสิงหาคมนี้

1629
0
แนวทางการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เกณฑ์ 3 ด้าน ประกาศผลต้นเดือนสิงหาคมนี้
แนวทางการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เกณฑ์ 3 ด้าน ประกาศผลต้นเดือนสิงหาคมนี้

แนวทางการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เกณฑ์ 3 ด้าน ประกาศผลต้นเดือนสิงหาคมนี้ ปลัด ศธ.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 มีสถานศึกษาผ่านการพิจารณาเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ 292 แห่ง เตรียมออกประเมินด้วยเกณฑ์ 3 ด้าน “บุคลากร-สภาพแวดล้อม-ความสัมพันธ์กับภายนอก” ประกาศผลต้นเดือนสิงหาคมนี้ จากจำนวนสถานศึกษาพอเพียง 27,509 โรงเรียน และศูนย์การเรียนรู้ฯ 590 ศูนย์ ทั่วประเทศ

แนวทางการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563
แนวทางการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563

เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ

แนวทางการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563
แนวทางการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ปลัด ศธ. กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบ แนวทางการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และสรุปผลการคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ขับเคลื่อนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา มาตั้งแต่ปี 2550 มีจำนวนสถานศึกษาพอเพียง 27,509 โรงเรียน กระจายอยู่ทั่วประเทศ และมีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน  590 ศูนย์ ซึ่งทั้งสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนของชาติตลอดมา

ในปีการศึกษา 2563 มีสถานศึกษาเสนอขอรับการประเมินเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ จำนวนมาก โดยหน่วยงานต้นสังกัดและคณะกรรมการคัดกรองข้อมูลได้กลั่นกรองเบื้องต้นแล้ว จำนวน 292 แห่ง ซึ่ง ศธ.จะตั้งคณะกรรมการเข้าประเมิน จำนวน 5 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนจากต้นสังกัด และผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งทุกท่านต้องผ่านการอบรมและอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ประเมินจาก ศธ.

เกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน ประกอบด้วย

  1. บุคลากร : ผู้บริหาร ครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา
  2. การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ : อาคาร/สถานที่/สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้/ฐานเรียนรู้/กิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง
  3. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก : ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขยายผล และความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัด/หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลภายนอก ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

ปฏิทินการประเมิน

กำหนดแจ้งผลการประเมินภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เพื่อ ศธ.จะได้ประกาศเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาต่อไป

ปลัด ศธ.กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมได้หารือ แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่พบจากการคัดกรองข้อมูล ประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เช่น

  • ควรมีการปรับเกณฑ์การประเมิน ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  • เพิ่มการประชาสัมพันธ์ การสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากที่ผ่านมาการนำเสนอการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการเกษตร แต่ที่จริงแล้วเป็นการพัฒนากระบวนการคิด ซึ่งมุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จนเกิดความยั่งยืน
  • พัฒนาห้องเรียนพอเพียง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ครู และสถานศึกษาเครือข่ายที่มาศึกษาดูงาน โดยทำงานร่วมกับเครือข่ายชุมชน

ศธ.เน้นย้ำ ให้ความสำคัญ ในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนองแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 และปณิธานอันแน่วแน่ของในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการต่าง ๆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ขอบคุณที่มาของข่าว : เว็บไซต์ ศธ 360 องศา

บทความก่อนหน้านี้คลิกเลย!! สมัครสอบท้องถิ่น ปี 2564 รับสมัคร 9-31 มี.ค.64 จำนวน 86 ตำแหน่ง 4,426 อัตรา
บทความถัดไปขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย ผ่านเกณฑ์การประเมิน รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดย โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่