แนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565
แนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565

แนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565

ตามที่ หนังสือที่อ้างถึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดนโยบายเกี่ยวกับ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2565 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา ดําเนินการจัดสอบตามความสมัครใจ

กำหนดการประเมิน

  • กำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์2566 และประกาศผลวันที่ 5 เมษายน 2566
  • กำหนดการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 และรายงานผลการประเมินวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

แนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ปีการศึกษา 2565

สถานศึกษาที่สมัครใจที่จะดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) แจ้งความประสงค์ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนภูมิภาค เพื่อจัดทำหนังสือขอไฟล์ต้นฉบับเครื่องมือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน มายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดส่งไฟล์ข้อมูลไปยังศูนย์สอบ ผ่านระบบ NT Access ๒ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ จัดส่งไฟล์ข้อมูล ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประกอบด้วย
๑) คู่มือการใช้งานระบบการบริหารจัดการสอบ NT Access
๒) วีดิทัศน์แนะนำการใช้งานระบบการบริหารจัดการสอบ NT Access
๓) excel แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อนำเข้าระบu NT Access
ระยะที่ ๒ จัดส่งไฟล์ข้อมูล ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประกอบด้วย
๑) คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๒) ต้นฉบับเครื่องมือประเมิน
๓) PDF แบบฟอร์มเปล่าสำหรับกรอกคะแนนสอบ
๔) excel แบบฟอร์มการกรอกคะแนนนักเรียนเพื่อนำเข้าระบบ NT Access

หน่วยงานต้นสังกัดในระดับภูมิภาคและสถานศึกษาที่สมัครใจร่วมกันพิจารณาวางแผนและดำเนินการในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ตามความเหมาะสม ตั้งแต่
งบประมาณในการดำเนินงาน การจัดพิมพ์เครื่องมือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนการแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ การกำหนดจำนวนนักเรียนในแต่ละห้องสอบ การดำเนินการจัดสอบและการตรวจให้คะแนน โดยให้คำนึงถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะให้บริการประมวลผลและรายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ผ่านระบบ NT Access โดยให้สถานศึกษา
ดำเนินการดังนี้
๑) สถานศึกษานำส่งข้อมูลนักเรียนเข้าระบบ NT Access ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำแนกเป็น ๑) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๒) ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
๓) ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๓ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ และ๔) ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕
๒) สถานศึกษานำข้อมูลคะแนนผลการทดสอบของนักเรียนรายบุคคลเข้าสู่ระบบระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำแนกเป็น ๑) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ ๒0 – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๒) ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ๓) ภาคเหนือ ระหว่างนที่ ๒ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ และ๔) ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วยงานต้นสังกัดในส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสอบได้จากคู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดส่งให้

แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพผู้เรียน สอบ NT ปีการศึกษา 2565

สถานศึกษาทีสมัครใจที่จะดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) แจ้งความประสงค์ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนภูมิภาค เพื่อจัดทำหนังสือขอไฟล์
ต้นฉบับเครื่องมือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน มายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานจะจัดส่งไฟล์ข้อมูลไปยังศูนย์สอบ ผ่านระบบ NT Access ๒ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ จัดส่งไฟล์ข้อมูล ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประกอบด้วย
๑) คู่มือการใช้งานระบบการบริหารจัดการสอบ NT ACCESS
๒ วีดิทัศน์แนะนำการใช้งานระบบการบริหารจัดการสอบ NT Access
๓) excel แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลนักเรียนเพื่อนำเข้าระบU NT Access
ระยะที่ ๒ จัดส่งไฟล์ข้อมูล ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประกอบด้วย
๑) คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๒) ต้นฉบับเครื่องมือประเมิน
๓) PDF แบบฟอร์มเปล่าสำหรับกรอกคะแนนสอบ
๔) excel แบบฟอร์มการกรอกคะแนนนักเรียนเพื่อนำเข้าระบu NT Access

หน่วยงานต้นสังกัดในระดับภูมิภาคและสถานศึกษาที่สมัครใจร่วมกันพิจารณาวางแผนและดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ตามความเหมาะสม ตั้งแต่
งบประมาณในการดำเนินงาน การจัดพิมพ์เครื่องมือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) การแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ การกำหนดจำนวนนักเรียนในแต่ละห้องสอบ การดำเนินการจัดสอบ และการตรวจให้คะแนน โดยให้คำนึงถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙อย่างเคร่งครัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะให้บริการประมวลผลและรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ผ่านระบu NT Access โดยให้สถานศึกษาดำเนินการดังนี้
๑) สถานศึกษานำส่งข้อมูลนักเรียนเข้าระบบ NT Access ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำแนกเป็น ๑) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๑ –
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๒) ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๓) ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๓ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ และ ๔) ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

สถานศึกษานำข้อมูลคะแนนผลการทดสอบของนักเรียนรายบุคคลเข้าสู่ระบบระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๖๖ จำแนกเป็น ๑) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง
วันที่ ๑๕ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ๒) ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ๓) ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ และ๔) ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๓ เมษายน๒๕๖๖ หน่วยงานต้นสังกัดในส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ บริหารจัดการสอบได้จากคู่มือการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดส่งให้

แนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565
แนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565
แนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565
แนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565
แนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565
แนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565
แนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565
แนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565

ขอบคุณที่มา : กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา สทศ.สพฐ.

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่