ด่วนที่สุด แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัด สพฐ.
ด่วนที่สุด แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัด สพฐ.

ด่วนที่สุด แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัด สพฐ.

หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1161 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

ด่วนที่สุด แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัด สพฐ.
ด่วนที่สุด แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัด สพฐ. 3
ด่วนที่สุด แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัด สพฐ.
ด่วนที่สุด แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัด สพฐ. 4

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน เพื่อสนับสนุนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ โดยการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีนโยบายให้ปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และแก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ – ๓ ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและแนวทางการมอบอำนาจตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ – ๓ จึงยกเลิกแนวทางบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ดังนี้

๑. วางแผนการบริหารจัดการอัตราจ้างธุรการโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเป็นกลุ่ม/ศูนย์/เครือข่ายโรงเรียน ภายใต้กรอบอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดความรับผิดชอบให้ธุรการโรงเรียนแต่ละราย ปฏิบัติงานธุรการของโรงเรียนขนาดเล็ก รายละไม่เกิน ๒ โรงเรียน

๒. กรณีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแทนตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ดำเนินการดังนี้

๒.๑ หากมีความจำเป็นต้องจัดสรรอัตราจ้างธุรการโรงเรียนปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ให้พิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นเหมาะสมกับปริมาณงานและสภาพอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา และเป็นไปตามความสมัครใจของอัตราจ้างธุรการโรงเรียน

๒.๒ จัดสรรอัตราจ้างธุรการโรงเรียนปฏิบัติงานประจำกลุ่ม/ศูนย์/เครือข่ายโรงเรียนโดยมอบหมายให้ธุรการโรงเรียน ๑ ราย รับผิดชอบปฏิบัติงานธุการของโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในกลุ่ม/ศูนย์/เครือข่ายโรงเรียน จำนวนไม่เกิน ๒ โรงเรียน และให้กำหนดสถานที่ปฏิบัติงานของธุรการโรงเรียนประจำกลุ่ม/ศูนย์/เครือข่ายโรงเรียนตามความเหมาะสม

๓. กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่มีโรงเรียนขนาดเล็ก หรือไม่มีโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแทน หรือไม่มีความจำเป็นต้องมีธุรการโรงเรียนปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เกลี่ยอัตราจ้างธุรการโรงเรียนที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปให้กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่ายโรงเรียนที่ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามแนวทางข้อ ๑

ทั้งนี้ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เป็นไปตามข้อสั่งการมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหน่วยงานในสังกัดทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

ขอบคุณที่มา : ด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน – สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (obec.go.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่