ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้ง แนวทางการดำเนินการ ตามโครงการบรรเทาภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เยียวยานักเรียน 2,000 บาท
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้ง แนวทางการดำเนินการ ตามโครงการบรรเทาภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เยียวยานักเรียน 2,000 บาท

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้ง แนวทางการดำเนินการ ตามโครงการบรรเทาภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เยียวยานักเรียน 2,000 บาท

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นไปตามแนวทางการจัดสรรเงินกู้และการใช้จ่ายเงินกู้ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการตามแนวทางหรือวิธีการที่หน่วยงานกำหนดในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณพศ 2564 รายการค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน

จึงแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทราบและดำเนินการดังนี้

1.ยกเลิกหนังสือฉบับที่อ้างถึงดังกล่าว
2.การเตรียมความพร้อมรองรับการจัดสรรเงินกู้
2.1 การเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรองรับเงินกู้ที่ขอเบิกจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งแนวทางและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเปิดบัญชีให้ทราบอีกครั้ง 2.2 ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินกู้ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่สามารถดำเนินการจ่ายได้ทันทีกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการจ่ายได้และกรณีที่ต้องขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมตามแบบรายงานข้อมูลที่กำหนด

3.วิธีการเบิกจ่ายเงินให้ดำเนินการตามโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณพศ 2564 รายการค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน โดยสถานศึกษา จ่ายเงินสดให้กับนักเรียนและหรือผู้ปกครองแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด 19 ยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ปกครองนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงกำหนดวิธีการจ่ายเงินเพิ่มเติมโดยให้สถานศึกษาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผู้ปกครองหรือนักเรียนได้ และให้จัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและตรวจสอบได้

4.การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับการสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินกู้ให้ดำเนินการตามแบบรายงานโดยสามารถดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และแบบรายงานข้อมูล

ล่าสุด!! สพฐ.แจ้ง แนวทางการดำเนินการ ตามโครงการบรรเทาภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 2,000 บาท
ล่าสุด!! สพฐ.แจ้ง แนวทางการดำเนินการ ตามโครงการบรรเทาภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 2,000 บาท
ล่าสุด!! สพฐ.แจ้ง แนวทางการดำเนินการ ตามโครงการบรรเทาภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 2,000 บาท
ล่าสุด!! สพฐ.แจ้ง แนวทางการดำเนินการ ตามโครงการบรรเทาภาระ ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 2,000 บาท

ขอบคุณที่มา : สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่