หน้าแรก ข่าวการศึกษา ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งแนวทางการจ่ายเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนในช่วงCOVID-19

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งแนวทางการจ่ายเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนในช่วงCOVID-19

459
0
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งแนวทางการจ่ายเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนในช่วงCOVID-19
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งแนวทางการจ่ายเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนในช่วงCOVID-19

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งแนวทางการจ่ายเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนในช่วงCOVID-19

แนวทางการจ่ายเงินอุดหนุนรายการค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากร ทางการศึกษา จึงกําหนดวิธีการจ่ายเงิน (เพิ่มเติม) โดยให้สถานศึกษาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ของผู้ปกครองหรือนักเรียนได้ และให้จัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้การดําเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยให้ดําเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบถึงการเพิ่มเติมวิธีการจ่ายเงินรายการ ค่าอุปกรณ์การเรียน และรายการค่าเครื่องแบบนักเรียน อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยขอให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนแจ้งความประสงค์จะให้ โรงเรียนโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียน โดยค่าธรรมเนียมการโอนขึ้นอยู่แต่ละธนาคาร พร้อมแนบเอกสารสําเนาสมุดคู่ฝากธนาคารของผู้ปกครองหรือ สําเนาสมุดคู่ฝากธนาคารของนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ให้โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

๒. จัดทํารายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองหรือนักเรียน ตามแบบที่กําหนด พร้อมตรวจสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. ดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองหรือนักเรียน โดยเร็ว

๔. ใช้หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองหรือนักเรียน ที่ได้รับจาก ธนาคาร พร้อมแบบรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองหรือนักเรียน ที่ได้รับ ประทับตราจากธนาคาร เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน และเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ

๕. สถานศึกษาติดตามใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจัดหาอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน จากนักเรียนหรือผู้ปกครอง กรณีไม่มีใบเสร็จให้ใช้แบบหลักฐานยืนยันการจัดหาแทน

ทั้งนี้ การดําเนินการให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ร่วมกันพิจารณากําหนดวิธีการจ่ายเงินของแต่ละโรงเรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคํานึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นสําคัญ

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งแนวทางการจ่ายเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนในช่วงCOVID-19
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งแนวทางการจ่ายเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนในช่วงCOVID-19
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งแนวทางการจ่ายเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนในช่วงCOVID-19
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งแนวทางการจ่ายเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนในช่วงCOVID-19

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

1. หนังสือแจ้ง สพท.

2. แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่มา : เว็บไซต์ สนผ.สพฐ.

บทความก่อนหน้านี้เรียนออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร รู้ทันภัยไซเบอร์ | Cybersecurity Awareness จำนวน 6 ชั่วโมง โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ ThaiMOOC
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรื่อง “คำถูก คำผิด” ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป รับเกียรติบัตร ผ่านทาง e-mail จัดทำโดยห้องสมุดสาขา กศน.ตำบลนาเคียน
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่