แนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 (เพิ่มเติม) โรงเรียนในสังกัด กทม.
แนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 (เพิ่มเติม) โรงเรียนในสังกัด กทม.

แนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 (เพิ่มเติม) โรงเรียนในสังกัด กทม. โดยมีรายละเอียดดังนี้

แนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 (เพิ่มเติม) โรงเรียนในสังกัด กทม.
แนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 (เพิ่มเติม) โรงเรียนในสังกัด กทม.

แนวการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (เพิ่มเติม)

ให้สถานศึกษาดําเนินการเพิ่มเติมจากแนวทางตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท ๐๘๐๕/๔๔๓๐ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ดังนี้

๑. ให้ปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการสื่อสารกับผู้เรียนและผู้ปกครอง ได้แก่ เว็บไซต์โรงเรียน อีเมล์ แอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น Line Facebook Messenger หรือทางโทรศัพท์ โดยให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่าง รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน

๒. จัดให้มีไลน์กลุ่ม (Group Line) ของแต่ละห้องเรียน/รายวิชา สําหรับดําเนินการ ดังนี้

๒.๑ ตรวจสอบการมาเรียน การลาในกรณีต่าง ๆ

๒.๒ การมอบหมายงาน ใบงาน การบ้าน ชิ้นงาน แบบฝึกหัดต่าง ๆ

๒.๓ การติดตามตรวจสอบการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น ส่งการบ้านโดยการถ่ายภาพ หรือไฟล์วีดิโอ

๒.๔ ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ

๒.๕ ประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับครูประจําชั้น/ประจําวิชา ในการติดตามผลการเรียนรู้ ของนักเรียน

๒.๖ แจ้งให้ผู้ปกครองติดตามข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเป็นประจํา เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

๓. อัพเดตข้อมูลและประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้ เช่น คลิปวิดีโอ บทเรียนออนไลน์ สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ตารางการเรียนการสอนผ่าน DLTV หรือไฟล์เอกสารต่าง ๆ สําหรับให้ผู้ปกครองและนักเรียนดาวน์โหลดเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่โรงเรียนจัดส่งให้ เพื่อให้สามารถนําไปศึกษาด้วยตนเองได้ โดยโรงเรียนจัดทําคู่มือแนะนําวิธีการใช้ ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย

๔. จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการชี้แจง หรือตอบข้อซักถามต่าง ๆ แก่ผู้ปกครองและนักเรียน ให้โรงเรียน แจ้งให้ผู้ปกครองทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ติดต่อสื่อสารกับนักเรียนหรือผู้ปกครองโดยตรงในกรณีที่มีความ จําเป็น

๕. วางแผนการออกเยี่ยมบ้านในกรณีจําเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เช่น เด็กที่มีความ ต้องการพิเศษ เด็กที่ไม่มีอุปกรณ์ IT เป็นต้น

แนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 (เพิ่มเติม) โรงเรียนในสังกัด กทม.
แนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 (เพิ่มเติม) โรงเรียนในสังกัด กทม.
แนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 (เพิ่มเติม) โรงเรียนในสังกัด กทม.
แนวทางการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 (เพิ่มเติม) โรงเรียนในสังกัด กทม.

ขอบคุณที่มา : Facebook สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่