หน้าแรก ข่าวการศึกษา ด่วนที่สุด!! แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ (ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564)

ด่วนที่สุด!! แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ (ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564)

ด่วนที่สุด!! แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ (ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564)

1116
0
ด่วนที่สุด!! แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ (ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564)
ด่วนที่สุด!! แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ (ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564)

ด่วนที่สุด!! แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ (ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ทั่วประเทศมีความรุนแรงอยู่ในหลายพื้นที่ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยความปลอดภัยทางสุขภาพ และระวังป้องกันนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนและสถานศึกษาในกํากับของ กระทรวงศึกษาธิการไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ศบค.) เห็นชอบให้เลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศกําหนดแนวปฏิบัติ การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้

ข้อ ๑ ให้โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

ข้อ ๒ โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งใดมีความพร้อม และประสงค์จะเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ ก่อนวันที่กําหนดตามข้อ ๑ ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งนั้นดําเนินการ ดังนี้

(๑) โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ให้จัดการเรียนการสอนเฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล (On – Air, Online, On – Demand, On – Hand ผ่านทางไปรษณีย์)

(๒) โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หรือพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้ง ๕ รูปแบบ (On – Site, On – Air, Online, On – Hand, On – Demand) โดยรูปแบบ On – Site นั้น โรงเรียนหรือสถานศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อม ของระบบ Thai Stop Covid + (TSC +) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการ ดังต่อไปนี้

๓. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD-19) (สบค.) หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

๔. ดําเนินการเตรียมความพร้อมและจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียน การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ ให้เหมาะสมและสอดคล้องตามบริบทของแต่ละพื้นที่

๖. ยกเลิกการรายงานข้อมูลวิธีการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและชี้แจง แนวปฏิบัติสําหรับการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามหนังสือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๕๓๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการเตรียม ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และให้รายงานแบบสํารวจความพร้อมการเปิด ภาคเรียนที่ดปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับใหม่) และดําเนินการกรอกข้อมูลได้ที่ http://202.29.173.26/open2564 หรือสแกน QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๗. การเปิด-ปิดภาคเรียนที่ ๑ ของทุกปี ให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด กล่าวคือ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ และวันที่ ๑๖ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันปิด ภาคเรียนที่ ๑ สําหรับโรงเรียนที่เปิดภาคเรียนวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ หรือวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ หรือ ช่วงวันที่ ๑ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนจําเป็นต้องปิดภาคเรียนพร้อมกันในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยนักเรียนต้องมีเวลาเรียนครบ ๑๐๐ วัน

ด่วนที่สุด!! แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ (ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564)
ด่วนที่สุด!! แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ (ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564)
ด่วนที่สุด!! แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ (ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564)
ด่วนที่สุด!! แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ (ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564)
ด่วนที่สุด!! แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ (ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564)
ด่วนที่สุด!! แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ (ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564)
ด่วนที่สุด!! แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ (ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564)
ด่วนที่สุด!! แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ (ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564)

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ : มาตรการและแนวปฏิบัติของสถานศึกษา เพื่อดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

บทความก่อนหน้านี้สํานักงาน ก.พ. ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบ ภาค ก. ประจําปี 2564
บทความถัดไปมาแล้ว!! เว็บไซต์รับสมัครสอบออนไลน์ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2564 สมัครสอบ ตรวจสถานะการสมัครสอบ พิมพ์ใบสมัคร
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here