หน้าแรก ข่าวการศึกษา แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสพฐ. ระยะห่างในตำบลเดียวกันน้อยกว่า 6 กม.

แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสพฐ. ระยะห่างในตำบลเดียวกันน้อยกว่า 6 กม.

632
0
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสพฐ. ระยะห่างในตำบลเดียวกันน้อยกว่า 6 กม.
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสพฐ. ระยะห่างในตำบลเดียวกันน้อยกว่า 6 กม.

แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสพฐ. ระยะห่างในตำบลเดียวกันน้อยกว่า 6 กม.

เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
สิ่งที่ส่งมาด้วย สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
ด้วยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นขอบตามมติคณะกรรมการการกําหนดเป้าหมายและนโยบายก้าลังคนภาครัฐ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เกี่ยวกับการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดําเนินการตามมติ คณะรัฐมนตรีบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพิจารณาดําเนินการควบรวม โรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะห่างจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในตําบล เดียวกันน้อยกว่า ๖ กิโลเมตร ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เพิ่มสูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรและการบริหารจัดการลง รวมทั้งรายงานผลการดําเนินการและปัญหาอุปสรรคให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบโดยด่วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายอำนาจ วิชยานุวัติ)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาดำเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะห่างจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในตำบลเดียวกันน้อยกว่า 6 กิโลเมตร

แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสพฐ. ระยะห่างในตำบลเดียวกันน้อยกว่า 6 กม. 4
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสพฐ. ระยะห่างในตำบลเดียวกันน้อยกว่า 6 กม. 5
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสพฐ. ระยะห่างในตำบลเดียวกันน้อยกว่า 6 กม. 6

ดาวน์โหลดหนังสือฉบับเต็มที่นี่

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดแนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562
บทความถัดไปโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัครครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน (หญิง/ป.ตรีทุกสาขา)
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่