ด่วนที่สุด!!! ก.ค.ศ.มีหนังสือ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ด่วนที่สุด!!! ก.ค.ศ.มีหนังสือ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด่วนที่สุด!!! ก.ค.ศ.มีหนังสือ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ โดยในหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว ได้กำหนดให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งต่อมาพระราชบัญญัติเพิ่มเติคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงมีมติแก้ไซเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายชำาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ด่วนที่สุด!!! ก.ค.ศ.มีหนังสือ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ด่วนที่สุด!!! ก.ค.ศ.มีหนังสือ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ด่วนที่สุด!!! ก.ค.ศ.มีหนังสือ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ด่วนที่สุด!!! ก.ค.ศ.มีหนังสือ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ก.ค.ศ. จึงแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๑๒๐๖.๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. ให้แก้ไขคำว่า “กศจ.” เป็น “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี” ทุกแห่ง

๒. ให้แก้ไขคำว่า “อกศจ.” เป็น “คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย” ทุกแห่ง โดยให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย เพื่อทำหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในการย้ายแต่ละกรณี โดยมีองค์ประกอบดังนี้

(๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธาน

(๒) อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๓ คน กรรมการ

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาว่าเป็นผู้ที่ความรู้ความสามารถเหมาะสมและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการย้าย จำนวน ๒ คน
(๔) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลขานุการ

ทั้งนี้ กรรมการตามข้อ (๒) ให้แต่งตั้งจากอนุกรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ คน และอนุกรรมการครู จำนวน ๑ คน สำหรับกรรมการตามข้อ (๓) อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษานั้น

ด่วนที่สุด!!! ก.ค.ศ.มีหนังสือ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ด่วนที่สุด!!! ก.ค.ศ.มีหนังสือ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 4

๓. การพิจารณาย้าย กรณีที่ ๑ การย้ายกรณีปกติ ข้อ ๕.๒.๒ ข้อ ๘.๑ วรรคแรก และข้อ ๘.๒.๒ โดยในแต่ละข้อ ให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๕.๒.๒ กรณีขอย้ายไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ระบุสถานศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งได้เพียงเขตพื้นที่การศึกษาเดียว

“ข้อ ๘๑ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการย้ายแล้วให้เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายดำเนินการประเมินตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนดพร้อมทั้งจัดสำดับตามผลการประเมิน และพิจารณากลั่นกรองการย้ายก่อนเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี พิจารณา”

“ข้อ ๘.๒.๒ ให้พิจารณาย้ายกรณีปกติ ภายในรอบการย้ายที่กำหนด”

๔. การพิจารณาย้าย กรณีที่ ๒ การย้ายกรณีพิเศษข้อ ๒.๑ และ ข้อ ๒.๒.๒ โดยในแต่ละข้อ ให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒.๑ เมื่อผู้ขอย้ายมีเหตุในกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ ๑ ให้ยื่นคำร้องขอย้ายต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ทั้งนี้ ผู้ขอย้ายต้องระบุเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสงค์ย้ายไปดำรงตำแหน่ง และให้ระบุอำเภอที่มีสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างหรือสถานศึกษาที่คาดว่าจะว่างในเขตพื้นที่การศึกษานั้น”

“ข้อ ๒.๒.๒ กรณีขอย้ายไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ระบุเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งได้เพียงเขตพื้นที่การศึกษาเดียว และให้ระบุอำเภอในเขตพื้นที่การศึกษานั้น”

ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับแบบคำร้องขอย้ายให้มีความสอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ นี้ ได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา – ก.ค.ศ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่