หน้าแรก ข่าวการศึกษา เสมา1 ยัน ศธ. ดูแลเด็กพิเศษเต็มที่ ย้ำการคัดกรองเด็กสำคัญ ส่งผลต่อพัฒนาการในระยะยาว

เสมา1 ยัน ศธ. ดูแลเด็กพิเศษเต็มที่ ย้ำการคัดกรองเด็กสำคัญ ส่งผลต่อพัฒนาการในระยะยาว

เสมา1 ยัน ศธ. ดูแลเด็กพิเศษเต็มที่ ย้ำการคัดกรองเด็กสำคัญ ส่งผลต่อพัฒนาการในระยะยาว

136
0
เสมา1 ยัน ศธ. ดูแลเด็กพิเศษเต็มที่ ย้ำการคัดกรองเด็กสำคัญ ส่งผลต่อพัฒนาการในระยะยาว
เสมา1 ยัน ศธ. ดูแลเด็กพิเศษเต็มที่ ย้ำการคัดกรองเด็กสำคัญ ส่งผลต่อพัฒนาการในระยะยาว

เสมา1 ยัน ศธ. ดูแลเด็กพิเศษเต็มที่ ย้ำการคัดกรองเด็กสำคัญ ส่งผลต่อพัฒนาการในระยะยาว

เสมา1 ยัน ศธ. ดูแลเด็กพิเศษเต็มที่ ย้ำการคัดกรองเด็กสำคัญ ส่งผลต่อพัฒนาการในระยะยาว
เสมา1 ยัน ศธ. ดูแลเด็กพิเศษเต็มที่ ย้ำการคัดกรองเด็กสำคัญ ส่งผลต่อพัฒนาการในระยะยาว

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็ว ๆ นี้

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบการบูรณาการการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในการเชื่อมโยงข้อมูลของทั้งสองกระทรวง พร้อมเน้นย้ำเป้าหมายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ให้สามารถพึ่งพาตนเองและประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละบุคคลได้ รวมถึงการจัดการศึกษาในรูปแบบเรียนร่วม (Inclusive Education) ตลอดจนพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่องเบื้องต้น เพื่อที่จะดูแลเด็กให้ทันท่วงที อันจะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

เสมา1 ยัน ศธ. ดูแลเด็กพิเศษเต็มที่ ย้ำการคัดกรองเด็กสำคัญ ส่งผลต่อพัฒนาการในระยะยาว
เสมา1 ยัน ศธ. ดูแลเด็กพิเศษเต็มที่ ย้ำการคัดกรองเด็กสำคัญ ส่งผลต่อพัฒนาการในระยะยาว

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวงเงินงบประมาณ 200 ล้านบาท อีกทั้ง ได้สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จำนวน 4 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยจะพิจารณาโครงการต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมากที่สุด

ขอบคุณที่มาและอ่านต่อ : Facebook เพจ ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here