หน้าแรก ข่าวการศึกษา สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ เลื่อนการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๔

สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ เลื่อนการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๔

สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ เลื่อนการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๔

175
0
สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ เลื่อนการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๔
สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ เลื่อนการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๔

สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ เลื่อนการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๔

ตามที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ได้กําหนดให้มีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม เป็นประจําทุกปี เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยภาคเช้าประกอบพิธีทางศาสนา ภาคบ่ายประกอบพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือจากทั่วประเทศ และขอความร่วมมือ สํานักงานลูกเสือจังหวัดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติพร้อมทั้งเชิญชวนลูกเสือและบุคลากร ทางการลูกเสือแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี โดยพร้อมเพรียงกัน และออกบําเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่ ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่คณะลูกเสือแห่งชาติ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ที่แพร่ระบาดระลอกใหม่ทั่วประเทศมีความรุนแรงอยู่ในหลายพื้นที่ ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อ แห่งชาติประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ลําดับที่ ๑๔ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงานลูกเสือแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความปลอดภัย ต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมงาน ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดกระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ที่ไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น จึงของดการจัดงานวัน คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจะจัดอีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ดีขึ้น

สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ เลื่อนการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๔

ขอบคุณที่มา : สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (NSOT)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here