ข่าวการศึกษา

เปิดแล้ว!! สมัครโครงการ ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ ๑๑ ปีการศึกษา๒๕๖๔

เปิดแล้ว!! สมัครโครงการ ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ ๑๑ ปีการศึกษา๒๕๖๔ “สามัคคีเป็นพลังคำจุนแผ่นดินไทยเราจะรอดไปด้วยกันทั้งครูและศิษย์ครูดีไม่มีอบายมุข”

ปีนี้เป็นปีแห่งวิกฤตโควิด-๑๙ ประเทศไทยบอบช้ำมาก ภายใต้วิกฤตก็ยังมีโอกาสให้คนไทย ครูไทยได้ทำดีที่มากกว่าปกติ ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่๑๑ ปีการศึกษา๒๕๖๔ (รุ่น๑๑) เป็นรุ่นพิเศษที่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ด้วยการน้อมนำพระบรมราโชวาทพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ มาเป็นแก่นใจ เป็นหางเสือในการรับการคัดเลือก ครูดีไม่มีอบายมุข

เปิดแล้ว!! สมัครโครงการ ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ ๑๑ ปีการศึกษา๒๕๖๔
เปิดแล้ว!! สมัครโครงการ ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ ๑๑ ปีการศึกษา๒๕๖๔

คำชี้แจงครูดีไม่มีอบายมุข  (รุ่น๑๑)

ปีที่๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้น้อมนําพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ดังที่อัญเชิญ มาเบื้องต้น ที่พระองค์ทรงชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและหน้าที่ของครู และจากส.ค.ส.พระราชทาน พ.ศ.๒๕๕๗) ที่พระองค์ทรงสอนไว้ว่า สามัคคีเป็นพลังค้ําจุนแผ่นดิน

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม ประเทศชาติในสถานการณ์วิกฤตจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยศักยภาพของครู พลังความสามัคคีระหว่างครู นักเรียน และชุมชน จึงมีแนวทางการคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น๑๑ (ปีที่๑๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้

๑.คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูดีไม่มีอบายมุข

๑.๑ มีความซื่อสัตย์
๑.๒ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
๑.๓ ไม่สูบบุหรี่ทุกชนิด
๑.๔ ไม่เล่นการพนันทุกรูปแบบ
๑.๕๕ เป็นครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ หรืออื่นๆที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

โดยให้สํารวจคุณสมบัติตัวเองด้วยความซื่อสัตย์ (หากครูไม่ซื่อสัตย์แล้วจะสอนนักเรียนให้ซื่อสัตย์ได้อย่างไร)

๒.การให้คะแนนการเพื่อการคัดเลือกมาจาก สิ่ง ต่อไปนี้
๒.๑ จากการทําโครงการ (project) ในภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา๒๕๖๔ มีรายละเอียดดังนี้

• ให้ผู้สมัครรับการคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุขทุกท่านทําโครงการ (project)
ภายใต้แนวคิด “ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิด-๑๙. “

วัตถุประสงค์ของโครงการ(project) “ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโค วิต-๑๙ ” มุ่งให้เกิดพฤติกรรม หรือมีพัฒนาการ ๓ ด้านในนักเรียน หรือผู้ปกครอง ชุมชน ดังนี้

๐ พฤติกรรมลด เลิก อบายมุข (เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ การพนันทุก – รูปแบบ) พฤติกรรมเหล่านี้เป็นปัจจัยของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิต-๑๙
๐ พฤติกรรมซึ่งตนเองในการปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจากโตวิต-๑๙ สร้างอาหาร
(การเกษตร) สร้างยา(สมุนไพร) สําหรับครอบครัว
๐ พฤติกรรมความมีน้ําใจ แบ่งปันต่อผู้อื่น

๒.๒ จากผลงานย้อนหลัง๓ ปี ที่ตนเองได้ทําจริง ลงสู่นักเรียน หรือผู้ปกครอง ชุมชน ที่มีผล ให้เกิดการลด เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด บุหรี่ การพนันทุกรูปแบบ

๒.๓ จากคุณสมบัติ ๔ ข้อของตนเอง
๒.๓,๑ ความซื่อสัตย์
๒, ๓.๒ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
๒.๒.๓ ไม่สูบบุหรี่ทุกชนิด
๒.๓.๔ ไม่เล่นการพนันทุกรูปแบบ

๓.ระยะเวลาในการทําโครงการ (project)

๓.๑ ใช้ระยะเวลา ๑ ภาคเรียน ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยแยกเป็น ๓ ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ ๑
• ลงทะเบียนสมัคร
ส่งโครงการ (Project) ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุขรับมือโควิด-๑๙ ส่งผลงานย้อนหลัง ๓ ปี ที่ตนเองได้ทําจริง ลงสู่นักเรียน หรือผู้ปกครอง ชุมชน ที่มีผล ให้เกิดการลด เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด บุหรี่
การพนันทุกรูปแบบ โดยลงทะเบียนสมัคร/ ส่งโครงการ /ส่งผลงานย้อนหลัง ๓ ปี ในเวปไซต์ ที่โรงเรียนคําพ่อสอน.com ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ช่วงที่ ๒
• ส่งผลการดําเนินงานจากโครงการ (project “ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิด-๑๙” ในเวปไซต์ ที่โรงเรียนคําพ่อสอน.com ได้ตั้งแต่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

ช่วงที่ ๓
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาคัดเลือกโครงการ (project) ครูเพื่อศิษย์ ปลอดอบายมุข รับมือโควิด-๑๙ (รอบที่๑) ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒tbt ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรายกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (รอบที่๑) แล้ว ให้นําเสนอ ผลงาน (ตามสภาพจริง) ผ่านระบบzoom ท่านละ๒๐ นาที โดยจะแจ้งล่วงหน้าและจัดแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ตั้งแต่ -๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ช่วงที่๔
• ประกาศผลการคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข (ปีที่๑๑) รุ่น๑๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๔ วันที่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุข ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ในห้วงก่อนวันครูโลก ๑ สัปดาห์ ณ หอประชุมคุรุสภา โดยรับมอบโล่ฯ จากผู้บริหารในกระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ
๑.ผู้ที่สมัครและส่งผลงานตรงตามเงื่อนไข ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น จะได้รับ

  • เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๔
  • เมล็ดฟ้าทะลายโจร ยาฟ้าทะลายโจร
  • เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว

๒. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข จะได้รับ

  • โล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข
  • เสื้อครูดีไม่มีอบายมุข
  • เมล็ดฟ้าทะลายโจร /ยาฟ้าทะลายโจร
  • เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการที่นี่

ดาวน์โหลด ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่๑๑ ปีการศึกษา๒๕๖๔ ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ระบบสมัครคลิกที่นี่

ศึกษาข้อมูลและ ส่งโครงการ (project) ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิต-๑๙ ได้ในเวปไซต์ ที่โรงเรียนคําพ่อสอน.com หรือสแกน จะ สมัครและส่งโครงการฯ 15 กันยายน-31ตุลาคม 2564 ส่งผลการทําโครงการ ฯ 1- 30 เมษายน 2565

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดร.บรรเจอคพร ผู้แสนสุข ๐๘๙-๖๗๘ ๑๔๙๙ นางสุรีย์ คําหน่อแก้ว ๐๘๙-๒๖๗ ๒๖๓๙ น.ส.รจนา กลิ่นหอม ๒๔๗-๓๔๔ ๓๙๕๕๓
น.ส.อาสา มะหะมาน ๐๘๕-๒๔๗๕ ๕๕๒๕

รายละเอียดเพิ่มเติม : ที่โรงเรียนคำพ่อสอน (xn--42cf1cjb3azgb8e6ab5d9ad8o5a1il1h.com)

ครูอาชีพดอทคอม

บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button