หน้าแรก ข่าวการศึกษา เปิดแล้ว!! สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2564 การรับตรงจากพื้นที่ รับสมัคร18 – 29 มกราคม 2564

เปิดแล้ว!! สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2564 การรับตรงจากพื้นที่ รับสมัคร18 – 29 มกราคม 2564

เปิดแล้ว!! สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2564 การรับตรงจากพื้นที่ รับสมัคร18 - 29 มกราคม 2564

1281
0
เปิดแล้ว!! สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2564 การรับตรงจากพื้นที่ รับสมัคร18 - 29 มกราคม 2564
เปิดแล้ว!! สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2564 การรับตรงจากพื้นที่ รับสมัคร18 - 29 มกราคม 2564

เปิดแล้ว!! สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2564 การรับตรงจากพื้นที่ รับสมัคร18 – 29 มกราคม 2564 การรับสมัครผ่านระบบรับสมัครของสถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th เท่านั้น

เปิดแล้ว!! สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2564 การรับตรงจากพื้นที่ รับสมัคร18 - 29 มกราคม 2564
เปิดแล้ว!! สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2564 การรับตรงจากพื้นที่ รับสมัคร18 – 29 มกราคม 2564

สถาบันพระบรมราชชนก ได้กําหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบัน พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสถาบัน พระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๙ มาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง และ มาตรา ๗๐ ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕ และมติสภาสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

๑. หลักสูตรที่เปิดรับสมัครและคัดเลือก ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๑. ระดับปริญญาตรี จํานวน ๖ หลักสูตร
๑. พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๒. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
๓. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
๔. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
๕. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
๖. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค

๒. ระดับตํากว่าปริญญาตรี จํานวน ๓ หลักสูตร
๑. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
๓. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ขาวิชาเวชระเบียน

๒. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
๒.๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค คัดเลือกภาพรวม ระดับจังหวัด
๒.๒ หลักสูตรอื่น ๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ คัดเลือกภาพรวมในระดับประเทศ

๓. วิธีการรับสมัคร

ผ่านระบบ online https://admission.pi.in.th

๔. สัดส่วนการรับ
– คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ร้อยละ ๖๐ ของจํานวนแผนการรับทั้งหมด หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) จำนวนรับทั้งสิ้น 3,686 คน และ รอบรับตรงจากพื้นที่ รับจำนวน 2,212 คน (ร้อยละ 60 ของแผนผลิต)
– คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ หลักสูตรอื่น ๆ ร้อยละ ๘๐ ของจํานวนแผนการรับทั้งหมด

๕.ประเภทการรับสมัคร  

1. กลุ่มบุคคลทั่วไป    2. กรมการแพทย์   และ 3. บุตรอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (บุตร อสม.)


คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ เปิดรับสมัคร จำนวน 8 หลักสูตร

    (ระดับปริญญาตรี) จำนวน 5 หลักสูตร  รับจำนวนทั้งสิ้น 1,135 คน

    (ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี) จำนวน 3 หลักสูตร รับจำนวนทั้งสิ้น 650 คน

  รอบรับตรงจากพื้นที่ (รับร้อยละ 80 ของแผนผลิตทุกลักสูตร) หลักสูตรและจำนวนการรับ ดังนี้

       (ระดับปริญญาตรี) จำนวน 5 หลักสูตร   ประเภทการรับสมัคร กลุ่มบุคคลทั่วไป

  1. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน รับจำนวน 288 คน
  2. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข รับจำนวน 272 คน
  3. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รับจำนวน 88 คน
  4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน รับจำนวน 40 คน
  5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค รับจำนวน  44 คน  ประเภทการรับสมัคร เฉพาะบุคคลทั่วไป และ      กรมการแพทย์ เท่านั้น

(ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี) จำนวน 3 หลักสูตร จำนวนการรับ ดังนี้

  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม รับจำนวน 256 คน
  2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รับจำนวน 168 คน
  3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน  รับจำนวน 96 คน

   ** การรับสมัครผ่านระบบรับสมัครของสถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th   เท่านั้น **

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรหรือประเภทการรับสมัคร : เลือกได้ 1 ประเภทการรับสมัคร 1 หลักสูตร และ 1 สถานศึกษา

วิธีการรับสมัคร ผ่านระบบ online : https://admission.pi.in.th

ค่าสมัคร จำนวน 350 บาท และค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด

ปฏิทินการรับสมัคร https://admission.pi.in.th/admission/app/#/Calendar

ตรวจสอบจำนวนการรับสมัคร https://admission.pi.in.th/admission/app/…

รายการเอกสารต่าง ๆ https://admission.pi.in.th/admission/app/#/Public-docs

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดฟรี!! ใบงาน กิจกรรมเรื่องสี สำหรับครูศพด. โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท.
บทความถัดไปรอลุ้น!! นายกฯ สั่งหารือเงินช่วยข้าราชการ พนง.รัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างรัฐ เหมือน “เราชนะ”
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่