เปิดระบบรายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2/2565
เปิดระบบรายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2/2565

เปิดระบบรายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2/2565

ระบบเปิดให้คัดกรอง เพิ่ม แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 ที่ ศธ 04007/ว4973 คลิก หนังสือนำส่ง ผู้ดูแลระบบสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแก้ไขเลขบัตรประจำตัวประชาชน/วันเดือนปีเกิด
คลิก –> แบบฟอร์มแก้ไขเลขบัตรประจำตัวประชาชน/วันเดือนปีเกิด
ส่งมาที่ อีเมล : specialset2013@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบโรงเรียนสามารถลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบได้ที่เมนูหน้าเว็บค่ะ
คลิก –> คู่มือการลงทะเบียนสำหรับเขตพื้นที่[อัพเดท]
คลิก –> คู่มือการลงทะเบียนสำหรับโรงเรียน[อัพเดท]
คลิก –> แบบคัดกรองคนพิการ

รายละเอียดดังนี้

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการปรับปรุงการพิจารณาจัดสรรจำนวนพี่เลี้ยงเด็กพิการ และงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยใช้ข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕)

ในการนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งรายงานผลการรับนักเรียนพิการปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยดำเนินการ ดังนี้

๑. ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนผ่านเว็บบราวเซอร์ Google Chrome ได้ที่เว็บไซต์ www.specialset.bopp.go.th เลือก ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม
๒. แจ้งโรงเรียนในสังกัดดำเนินการ
๒.๑ ข้อมูลนักเรียนพิการรายบุคคล นักเรียนพิการรับใหม่ ให้ตรวจสอบและปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง และยืนยันข้อมูลนักเรียนพิการเรียนในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมที่ผ่านการคัดกรองจากผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” และได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โดยโรงเรียนสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้

๒.๒ โรงเรียนสามารถดำเนินการยืนยันข้อมูลที่หน้าระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET ของโรงเรียนในระหว่างวันที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ซึ่งแบ่งกลุ่มโรงเรียนจำแนกเขตพื้นที่การศึกษา เป็น ๒ ช่วง สรุปดังนี้

เปิดระบบรายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 4

๒.๓ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๔๗ หรือกลุ่มเฟสบุ๊ค โปรแกรม SET เรียนรวม

๒.๔ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคัดกรองเด็กพิการ การจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการ ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๒๒๘๘ ๕๕๔ ๓ – ๔

๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัดแล้วยืนยันข้อมูลที่หน้าระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งโรงเรียนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามวันที่กำหนดโดยด่วน
ต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

เปิดระบบรายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 5
เปิดระบบรายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 6

ขอบคุณที่มา : ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (bopp.go.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่