คุรุสภาเปิดระบบยืนคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ยื่นผ่านระบบ KSP Self-Service 24 ชั่วโมง
คุรุสภาเปิดระบบยืนคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ยื่นผ่านระบบ KSP Self-Service 24 ชั่วโมง

คุรุสภาเปิดระบบยืนคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ยื่นผ่านระบบ KSP Self-Service 24 ชั่วโมง

ประกาศ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้ที่เข้าเรียนหลักสูตรที่คุรุสภารับรอง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

ตามประกาศหลักเณณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2566 นิสิต นักศึกษาที่ข้าศึกษาในคณครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรที่คุรุสภารับรอง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปทั้ง ป.ตรี ป.โท ป.เอก และ ป.บัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา และมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาให้คุรุสภายืนยันข้อมูลในระบบ KSP Bundit
และส่งข้อมูลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนฯ ผ่านระบบคุรุสภา (ไฟล์ Excel) แล้วสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ มีรายละเอียด ดังนี้

ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู (Provisional Teaching License: P-License)

 • เรียนหลักสูตรผลิตครูที่คุรุสภาให้การรับรองเท่านั้น (ป.ตรี ป.โท ป.เอก และ ป.บัณฑิต)
 • ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนฯ ผ่านระบบคุรุสภา (ไฟส์ Excel)
 • มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาให้คุรสภายืนยันข้อมูลในระบบ KSP Bundit
 • สำเร็จการศึกษา (สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ)
 • ไม่ต้องมีผลการทดสอบด้านความรู้ฯ
 • ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนฯ ผ่านระบบ KSP Self-service

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น (Basic Teaching License: B-License)

 • เรียนหลักสูตรผลิตครูที่คุรุสภาให้การรับรองเท่านั้น (ป.ตรี ป.โท ป.เอก และ ป.บัณฑิต)
 • ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลการทดสอบและประมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนฯ ผ่านระบบคุรุสภา (ไฟล์ Excel) และได้รับการประกาศผลจากคุรุสภาว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนฯ
 • มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาให้คุรุสภาในระบบ KSP Bundit
 • สำเร็จการศึกษา (สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ)
 • มีผลการทดสอบด้านความรู้ฯ ผ่านทั้ง 4 วิชา หรือผ่าน “วิชาชีพครู”
 • ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนฯ ผ่านระบบ KSP Self -service

หมายเหตุ: สำหรับผู้มีคุณวุฒิจากต่างประเทศ ต้องขอรับรองคุณวุฒิจากคุรุสภาก่อน เอกสาร หลักฐานถูกต้องครบถ้วน

คุรุสภาเปิดระบบยืนคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีกทางการศึกษา ยื่นผ่านระบบ KSP Self-Service 24 ชั่วโมง
คุรุสภาเปิดระบบยืนคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ยื่นผ่านระบบ KSP Self-Service 24 ชั่วโมง 2

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 140 ตอนพิเศษ 82 ง ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2566 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ สรุปสาระสำคัญของประกาศฯ มีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

1. ยกเลิกประกาศคณะกรรมการคุรุสภา ดังนี้

1.1 ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563

1.2 ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

2. นิยามศัพท์ที่สำคัญ ดังนี้

“วิชาครู” หมายความว่า วิชาที่มีการบูรณาการความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู เข้าไว้ด้วยกัน ยกเว้นความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน

“กลุ่มวิชา” หมายความว่า ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในเนื้อหาวิชาที่สอน ซึ่งเป็นความรู้ตามสาขาวิชา หรือวิชาเอกที่ระบุในคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับวิชา หรือกลุ่มวิชา ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป็นวิชาสำหรับการทดสอบด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ตามประกาศนี้

3. หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู มีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

3.1 การทดสอบด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ให้ดำเนินการทดสอบ จำนวน 2 วิชา ได้แก่ วิชาครู และกลุ่มวิชา ตามที่คณะกรรมการกำหนด

3.2 การประเมินด้านการปฏิบัติงานและด้านการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้ 2) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 3) การปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยรายละเอียดของสมรรถนะทางวิชาชีพครู ให้เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา

3.3 เกณฑ์การผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูในแต่ละวิชาที่ทำการทดสอบฯ และแต่ละรายการการประเมิน ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ตามหลักการวัดและประเมินที่คณะอนุกรรมการกำหนด

3.4 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ มีคุณสมบัติ ดังนี้

3.4.1 มีคุณวุฒิข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้  1) ปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง   หรือ 2) ปริญญาอื่นที่ผ่านการรับรองคุณวุฒิจากคุรุสภา  หรือ 3) ปริญญาอื่นที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา

3.4.2 อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า  ที่คุรุสภารับรองตามคุณสมบัติที่คณะอนุกรรมการกำหนด  โดยผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ต้องชำระค่าสมัครเป็นรายครั้ง

3.5 ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศได้รับการยกเว้นการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู จำนวน 2 วิชา ได้แก่ วิชาครู และกลุ่มวิชา

         3.6 การใช้ผลการทดสอบและประเมินฯ มีรายละเอียดดังนี้

3.6.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ใน “วิชาครู” และ “กลุ่มวิชา” ตามที่คณะกรรมการกำหนด ให้ใช้ผลการทดสอบและประเมินฯ ที่ผ่านเกณฑ์ในวิชานั้นๆ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามข้อบังคับคุรุสภา ได้ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการทดสอบและประเมิน หากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผลการทดสอบและประเมินในวิชานั้นสิ้นสุดลง ต้องเข้ารับการทดสอบและประเมินใหม่

3.6.2 ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและด้านการปฏิบัติตนฯ ให้ใช้ผลการทดสอบและประเมินประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาได้ โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา

3.7 ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ฯ ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ และเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบฯ ในวิชา “วิชาชีพครู” ให้ถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

3.8 ให้ยกเว้นการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ กลุ่มวิชา ตามที่คณะกรรมการกำหนด แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หรืออยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาอื่น ซึ่งเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 – 2565

4. อัตราค่าสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

4.1. ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมิน ที่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่มีบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

(1) วิชาครู                                                              500   บาท

(2) กลุ่มวิชา                                                            500   บาท

4.2 ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมิน ที่เป็นบุคคลที่มีสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย

(1) วิชาครู                                                              1,000   บาท

(2) กลุ่มวิชา                                                            1,000   บาท

4.3 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินค่าสมัคร เช่น ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ (ถ้ามี)

รายละเอียด :: คุรุสภา – สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ksp.or.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่