แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้ง เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

เรียน เลขาธิการคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖o พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยในส่วนที่เกี่ยวกับการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะได้กำหนดให้คำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และ ๓ ที่สำนักงาศึกษาธิการจังหวัด และ กศจ. จะดำเนินการต่อไป ต้องเป็นคำขอที่ กศจ. ได้พิจารณาไว้แล้วแต่ยังไม่เสร็จ หรือเป็นคำขอที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้รับเรื่องไว้ก่อนวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการประเมินคำขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยไม่กระทบสิทธิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และไม่เกินไปกว่าที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดไว้ จึงมีมติกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ของการมี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๑๒๐๖.๓/ ๑๔๗๗ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕)

ด้วยปรากฏว่ามีข้ารชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ได้ส่งคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพะพื้นที่อำเภอเทพ สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ มีวิทยฐานะชำนาญการและมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศ5 ๐๒๐๖.๔/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไว้ก่อนวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับ โดยคำขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แต่ไม่สามารถดำเนินการประเมินต่อไปได้ เนื่องจากกระบวนการตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษายังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประเมินคำขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยไม่กระทบสิทธิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และไม่เกินไปกว่าที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดไว้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. จึงกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมีอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

๑. กรณีคำขอมีวิทยฐานะและคำขอเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๑๒๐๖.๘๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มีวิทยฐานะชำนาญการและมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๑๒๐๖.๔/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับเรื่องจากหน่วยงานการศึกษาไว้ก่อนวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ กศจ. ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ต่อไปได้ จนกว่าจะมี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

๒. การออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ออกคำสั่งตามมติดังกล่าวให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๙/ว ๓๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ขอบคุณที่มา :: สำนักงาน ก.ค.ศ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่