เช็คก่อนไปเรียน!! คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 42 แห่ง 42 หลักสูตร
เช็คก่อนไปเรียน!! คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 42 แห่ง 42 หลักสูตร

เช็คก่อนไปเรียน!! คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 42 แห่ง 42 หลักสูตร ทั่วประเทศ ใกล้ที่ไหนไปเรียนที่นั่น

อยากเป็นครู ต้องเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรที่คุรุสภารับรอง ล่าสุดปี 2566 ตามที่คณะกรรมการคุรุสภา มีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566  ของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 42 แห่ง 42 หลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด    ต่างๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยกำหนดเงื่อนไขการเปิดหลักสูตร ดังนี้  1) การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต  2) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด และ 3) ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

สถาบันที่ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2566 จำนวน 42 แห่ง มีดังนี้   1) มหาวิทยาลัยทักษิณ (150 คน)  2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (180 คน)  3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (180 คน)  4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี(180 คน)  5) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (180 คน)  6) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ (120 คน)  7) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ครูจากโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 180 คน และครูจากโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านผู้ประกอบวิชาชีพครูระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทธยาศัย 120 คน)  8) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (180 คน) 9) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (90 คน)  10) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (180 คน)  11) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (180 คน) 12) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (180 คน)    13) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (180 คน)  14) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (180 คน)   15) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (90 คน)  16) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (180 คน)   17) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (180 คน)  18) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (180 คน)  19) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (150 คน)  20) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (180 คน)    21) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (180 คน)  22) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (90 คน)     23) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (180 คน)   24) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (180 คน)   25) มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (120 คน)   26) มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (60 คน)    27) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (150 คน)  28) มหาวิทยาลัยนครพนม (180 คน)  29) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (60 คน)  30) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (120 คน)  31) มหาวิทยาลัยฟาฎอนี  (150 คน)  32) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (180 คน)  33) มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น (180 คน)  34) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (180 คน)  35) วิทยาลัยเชียงราย (180 คน)  36) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (120 คน)   37) วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น (120 คน)  38) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (180 คน)  39) วิทยาลัยสันตพล (180 คน)  40) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (120 คน)   41) วิทยาลัยพิชญบัณฑิต (180 คน)  และ 42) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (120 คน)

เช็คก่อนไปเรียน!! คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 42 แห่ง 42 หลักสูตร ทั่วประเทศ ใกล้ที่ไหนไปเรียนที่นั่น
เช็คก่อนไปเรียน!! คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 42 แห่ง 42 หลักสูตร ทั่วประเทศ ใกล้ที่ไหนไปเรียนที่นั่น
เช็คก่อนไปเรียน!! คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 42 แห่ง 42 หลักสูตร ทั่วประเทศ ใกล้ที่ไหนไปเรียนที่นั่น
เช็คก่อนไปเรียน!! คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 42 แห่ง 42 หลักสูตร ทั่วประเทศ ใกล้ที่ไหนไปเรียนที่นั่น 7
เช็คก่อนไปเรียน!! คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 42 แห่ง 42 หลักสูตร ทั่วประเทศ ใกล้ที่ไหนไปเรียนที่นั่น 8
เช็คก่อนไปเรียน!! คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 42 แห่ง 42 หลักสูตร ทั่วประเทศ ใกล้ที่ไหนไปเรียนที่นั่น 9

ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ รายชื่อหลักสูตร และจำนวนรับนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามทางสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม :: เว็บไศต์ คุรุสภา (ksp.or.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่