หน้าแรก ข่าวการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

1313
0
เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564
เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเยาวชนของชาติ จึงมีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความมุ่งมั่น และมีความเป็นผู้นำ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุนทรัพย์เพียงพอในการศึกษา จนสำเร็จการศึกษา

พร้อมทั้งจัดให้ได้รับการฝึกอบรม การทำโครงการต่างๆ การฝึกประสบการณ์ และการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อันจะมีผลให้ผู้รับทุนการศึกษา ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการเรียน และการสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติในอนาคต

โดยคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครขอรับ ทุนการศึกษา

กำหนดการรับสมัคร : เปิดรับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม จนถึง วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

ซึ่งทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ จะมอบทุนการศึกษา ในประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 10 ทุน โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา จนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 20 ทุน โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา จนจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 20 ทุน โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา จนจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

4.ระดับอุดมศึกษา จํานวน 90 ทุน โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา จนจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร เบื้องต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร : 
ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 1. กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 2. คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชาในชั้น ม. 1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่ำ 3.50
 3. เลือกเรียนชั้น ม.4 ในสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 1. กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 2. คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชาในชั้น ม. 1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่ำ 2.75
 3. เลือกเรียนชั้น ปวช.1 ในสาขาตามที่กำหนด คลิก
ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 1. กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.ปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
 2. คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชาในชั้น ม.4 และ ม.5 ไม่ต่ำกว่ำ 2.75 หรือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชาในชั้น ปวช.1 และ ปวช.2 ไม่ต่ำกว่ำ 2.75
 3. เลือกเรียนชั้น ปวส.1 ในสาขาตามที่กำหนด คลิก
เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
 1. (ไฟล์) หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ปพ.7)
 2. (ไฟล์) รายงานผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษา ที่มีการระบุคะแนน GPAX
 3. (ไฟล์) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 4. (ไฟล์) ภาพถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว
 5. Email address ของ Gmail (กรณียังไม่เคยมี Gmail กรุณาสมัครก่อน)
 6. (ไฟล์) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองของผู้สมัคร
เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564
เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม ใบสมัคร :  คลิกที่นี่ | ประกาศทุนการศึกษาคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบเรื่อง เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์จากพื้นโลกสู่อวกาศ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักการใช้ภาษา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองบัว
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่